2020: een terugblik op een bewogen jaar voor de Omgevingswet

De start van een nieuw jaar was voor onze juristen Annick van der Harten en Rijk de Vries reden om nog eens terug te kijken op alle ontwikkelingen die de Omgevingswet heeft doorgemaakt in 2020. Voor u zetten zij de hoogtepunten van een bewogen jaar nog eens op een rij.

Januari 2020

Met de start van 2020 is het aftellen tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet echt begonnen. Het einde lijkt in zicht en de afronding van de opdracht van de Integrale Adviescommissie Omgevingswet bevestigt dit. In haar slotadvies bespreekt de Adviescommissie hoe zij alle tot stand gekomen wetgeving heeft beoordeeld.

De ontwikkelingen blijven zich opvolgen maar tegelijkertijd klinkt steeds duidelijker het geluid van partijen die sceptisch zijn over de haalbaarheid van de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de inhoud van de wet.

Februari 2020

Het Coronavirus komt steeds vaker in het nieuws en de eerste besmettingen in Nederland zijn een feit. Gevolgen voor de wetgeving heeft het virus nog niet. Op 11 februari wordt bij stemming de Invoeringswet Omgevingswet aangenomen door de Eerste Kamer. Op 18 februari stemt de Eerste Kamer in met twee Aanvullingswetten: geluid en bodem. De Aanvullingswetten zijn onderdeel van het ‘Aanvullingsspoor’. De ontwikkeling van wet- en regelgeving in dit spoor maakt deel uit van lopende beleidsontwikkelingen op het gebied van natuur, bodem, geluid en grondeigendom. De aanvullingswetten gaan op in de Omgevingswet op het moment dat deze in werking treedt.

Maart 2020

In maart begint het Coronavirus ook in ons land echt om zich heen te grijpen. Kort voor de eerste lockdown wordt ook de Aanvullingswet grondeigendom aangenomen door de Eerste Kamer. Deze Aanvullingswet regelt de integratie in de Omgevingswet van een aantal grondbeleidsinstrumenten, bijvoorbeeld het voorkeursrecht. Langzaam begint de vraag te rijzen wat de gevolgen van het virus zullen betekenen voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

April 2020

Op 1 april 2020 laat de minister per brief aan de Kamers weten dat de Omgevingswet zal worden uitgesteld. Het Coronavirus lijkt de doorslaggevende factor te zijn om te besluiten dat vasthouden aan 1 januari 2021 onverantwoord is. Tot wanneer het uitstel plaatsvindt wordt later bekend gemaakt. Ondertussen staan de ontwikkelingen van de wetgeving niet stil en vangt op 16 april de internetconsultatie van de Aanvullingsregeling natuur aan.

Mei 2020

In mei wacht Nederland in spanning af tot de bekendmaking van de nieuwe inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet. Op 20 mei maakt minister Ollongren aan beide Kamers bekend dat de nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet 1 januari 2022 zal zijn. De nieuwe datum is een opluchting voor velen maar levert ook de nodige kritiek op. Is ook deze nieuwe datum niet veel te snel? Lees nog eens onze blog over de nieuwe datum voor inwerkingtreding.

Zomer 2020

In de zomer van 2020 worden verdere stappen genomen in de wetgevingsprocedure. De Aanvullingswet natuur (en daarmee de laatste Aanvullingswet) wordt aangenomen door de Eerste Kamer en de internetconsultatie van de Aanvullingsregeling geluid (ook onderdeel van het Aanvullingsspoor) gaat van start. Meer specifiek benieuwd naar de nieuwe geluidregels? Lees dan nog eens onze blog hierover.

In juli verschijnen van de Omgevingswet, de vier AMvB’s en de Omgevingsregeling nieuwe integrale geconsolideerde versies: In deze versies zijn bijvoorbeeld nieuw aangenomen wetten, moties en nota van wijzigingen verwerkt.

September 2020

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) wordt aan de Tweede Kamer toegezonden. Met de NOVI geeft het kabinet richting aan grote opgaven waardoor Nederland de komende 30 jaar verandert. Denk bijvoorbeeld aan: de bouw van meer woningen, meer duurzame energie gebruiken en het aanpassen aan klimaatverandering. Eind september verschijnt ook de ‘Roadmap Route 2022’, een planning voor verschillende overheden met te bereiken mijlpalen vóór de implementatie van de Omgevingswet.

Oktober 2020

Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (‘de Afdeling advisering’) over het ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet wordt uitgebracht. Het ontwerpbesluit is op 28 oktober 2020 bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee wordt ook het advies van de Afdeling advisering openbaar.

De Afdeling advisering maakt opmerkingen die gaan over een verantwoord moment van inwerkingtreding. Zij gaat daarbij in het bijzonder in op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de voortgang van de implementatie van het nieuwe stelsel bij bestuursorganen. De Afdeling benadrukt dat inwerkingtreding van de Omgevingswet pas aan de orde kan zijn als de betrokken overheden daar serieus klaar voor zijn.

November 2020

Ondanks dat ook de Afdeling advisering zich nu heeft geuit over de haalbaarheid van de inwerkingtreding van de Omgevingswet, laat Minister Ollongren in de voortgangsbrief van november weten dat de implementatie van het DSO loopt volgens plan en de inwerkingtreding op 1 januari 2022 haalbaar is. Inmiddels klinkt er een steeds luidere roep vanuit de vakliteratuur en overheidsinstellingen tegen de noodgang waarmee de Omgevingswet nu lijkt te worden doorgezet. Aan de andere kant lopen sommige overheidsorganen, bijvoorbeeld de Provincie Noord-Holland, juist vooruit op de Omgevingswet: Op 17 november 2020 treedt de Omgevingsverordening Noord-Holland 2020 in werking.

December 2020

In een eindsprint naar het nieuwe jaar wordt de Invoeringsregeling in de Staatscourant gepubliceerd en wordt ‘de bruidsschat’ (een ‘standaardpakket’ aan regels die nu nog op landelijk niveau gelden, maar straks worden overgeheveld naar het gemeentelijke omgevingsplan) in het DSO beschikbaar gesteld voor gemeenten en waterschappen. Op 17 december 2020 stuurt de minister het ontwerp-Koninklijk Besluit met inwerkingtredingsdatum naar beide Kamers.

Vooruitblik 2021

Het is duidelijk dat de vaart erin zit. Met het Koninklijk Besluit lijkt de datum van 1 januari 2022 een gegeven. Terwijl de verdeeldheid over de haalbaarheid toeneemt, zal iedere partij, zowel overheden als particulieren, de zeilen bij moeten zetten om klaar te zijn voor de inwerkingtreding. Of komend jaar voldoende tijd biedt om in ieder geval een bruikbaar DSO neer te zetten, moet nog worden bezien. Wij houden u in ieder geval op de hoogte in dit vermoedelijk laatste jaar tot inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Catch Legal, Annick van der Harten en Rijk de Vries

Heeft u vragen over de Omgevingswet? Neem gerust contact op met een van onze juristen. Zij helpen u graag verder.

Interessant artikel?

Share on facebook
Deel op facebook
Share on twitter
Deel op Twitter
Share on linkedin
Deel op Linkdin
Share on email
Deel via mail

Gerelateerde berichten

Catch Legal