Activiteitenbesluit vs. Besluit activiteiten leefomgeving: geluid (II)

In deze tweedelige blogserie maak ik een vergelijking tussen het Activiteitenbesluit en het Besluit activiteiten leefomgeving en de regels over geluid die hierin zijn te vinden. Lijken deze regels net zoveel op elkaar als de namen van deze twee besluiten? Of wordt bescherming tegen geluidoverlast door activiteiten onder de Omgevingswet toch op een andere manier geregeld dan nu?

In dit tweede deel van de blogserie bespreek ik de toekomstige regels over de normering van geluid die zijn opgenomen in het Besluit activiteiten leefomgeving dat onder de Omgevingswet die op 1 januari 2021 in werking zal treden. Ook sta ik kort stil bij waarom het nieuwe kader afwijkt van de bestaande benadering.

Omgevingswet
De toekomstige Omgevingswet bundelt de bestaande regelgeving over de fysieke leefomgeving tot één integrale wet. De doelstelling van de wet is om een duidelijk en eenvoudiger stelsel te creëren dan de huidige brei aan wetgeving die nu bestaat. Onder deze wet hangen vier amvb’s waarin de wet wordt uitgewerkt in praktische regels. De regels over de bescherming van geluidgevoelige gebouwen komen onder de Omgevingswet niet terug in algemene rijksregels zoals in het Activiteitenbesluit (volledige naam: Activiteitenbesluit milieubeheer). Deze regels staan voortaan in het omgevingsplan. De instructieregels hiervoor, regels die de gemeente moet volgen bij het maken van een omgevingsplan, zijn opgenomen in het Besluit kwaliteit leefomgeving. Maar wat staat er dan nog over geluid van activiteiten in het Besluit activiteiten leefomgeving?

Besluit activiteiten leefomgeving
In het Besluit activiteiten leefomgeving worden algemene regels gegeven voor activiteiten in de fysieke leefomgeving. Net als bij het Activiteitenbesluit moet diegene die de activiteit uitvoert zich aan deze regels houden. Bij het activiteitenbesluit was deze activiteit altijd het drijven van de inrichting, onder de Omgevingswet gaat het om het uitvoeren van milieubelastende activiteiten (ook wel: mba’s). Het maakt daarbij niet uit of de activiteit ook bedrijfsmatig en voor een langere duur wordt uitgevoerd zoals dit bij een bedrijf gebeurt. Waar de regels onder het Activiteitenbesluit gewoonlijk op een bedrijf als geheel van toepassing waren, gelden de regels straks specifiek voor het uitvoeren van de activiteit zelf en niet direct ook voor de rest van de inrichting of het bedrijf. In hoofdstuk 3 van het besluit wordt voor elke milieubelastende activiteit verwezen naar de daarop betrekking hebbende regels. Deze regels zijn vervolgens te vinden in hoofdstuk 4 en 5 van het besluit. Uit de regels wordt ook duidelijk dat voor bepaalde activiteiten een melding moet worden gedaan en voor andere een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd voordat met de activiteit kan worden begonnen.

Het Besluit activiteiten leefomgeving regelt in tegenstelling tot het Activiteitenbesluit slechts de geluidhinder van enkele activiteiten. Wanneer een activiteit niet is opgenomen in het Besluit activiteiten leefomgeving zal de gemeente zelf in het omgevingsplan bepalen welke regels voor die activiteit gelden zoals bijvoorbeeld het exploiteren van een terras. Er is voor het niveau van geluid door bedrijven geen algemene geluidnorm die voor de meeste activiteiten geldt zoals in het Activiteitenbesluit. Wel volgt uit het Besluit activiteiten leefomgeving een specifieke zorgplicht waaruit mede volgt dat geluidhinder zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Aan deze zorgplicht moet altijd bij elke activiteit worden voldaan.

Van emissie naar immissie
In het Besluit activiteiten leefomgeving wordt net als in het Activiteitenbesluit gekeken naar het geluid dat een activiteit maakt (emissie). Bij de bescherming tegen geluidoverlast ligt de focus tegenwoordig meer op de beleving van het geluid, dus hoe hard het geluid te horen is of aankomt. Dit is de reden dat de beschermingsregels tegen geluidoverlast onder de Omgevingswet voornamelijk zijn terug te vinden in het Besluit kwaliteit leefomgeving. Deze verschuiving van het zwaartepunt bij geluidemissie naar geluidimmissie (dus van geluid maken naar geluid ervaren) is een goed voorbeeld van hoe met de totstandkoming van de Omgevingswet rekening is gehouden met actuele behoeften en ontwikkelingen binnen de maatschappij.

Tot slot
Anders dan de naam doet vermoeden, is het Besluit activiteiten leefomgeving niet de plaats waar gezocht kan worden naar regels over geluid zoals in het Activiteitenbesluit. De aanpak van geluid ligt dus minder bij het Rijk en meer bij het lokale bestuur. Gemeenten krijgen dan ook meer ruimte om zelf te beslissen of en welke regels voor geluid zij in specifieke gevallen willen gebruiken. Wel volgt uit het besluit activiteiten leefomgeving een zorgplicht om milieubelasting, en daarmee geluidbelasting, te voorkomen. Regels die beschermen tegen geluidoverlast worden onder de Omgevingswet voornamelijk gevonden in het Besluit kwaliteit leefomgeving.

Catch Legal

Heeft u vragen over het Besluit activiteiten leefomgeving? Neem dan contact op met een van onze juristen. Zij helpen u graag verder.

Interessant artikel?

Deel op facebook
Deel op Twitter
Deel op Linkdin
Deel via mail

Gerelateerde berichten

Catch Legal