Beleidsregels bij het afwijken van het bestemmingsplan

Slechts met de verwijzing naar haar beleidsregels inzake de zogenaamde kruimelafwijking besluit het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg een aanvraag om omgevingsvergunning te weigeren. De aanvraag zag op het in strijd met het bestemmingsplan realiseren van kamergewijze verhuur voor maximaal 14 studenten. Op 28 december 2016 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak in het hoger beroep dat door de aanvrager van de omgevingsvergunning tegen de weigering was ingesteld (ECLI:NL:RVS:2016:3482).

Op grond van artikel 4 van Bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) kan het college van burgemeester en wethouders in de daarin opgenomen categorieën van gevallen met een omgevingsvergunning afwijken van de regels van het bestemmingsplan. Een ontwikkeling die op grond van het bestemmingsplan niet mogelijk is, in dit geval het realiseren van kamergewijze verhuur, kan door het afgeven van zo’n omgevingsvergunning toch gerealiseerd worden. De categorieën van gevallen in artikel 4 van Bijlage II bij het Bor lopen uiteen van het realiseren van bijbehorende bouwwerken tot aan het gebruik van bouwwerken (zoals het hiervoor genoemde voorbeeld; artikel 4, aanhef en negende lid, van Bijlage II bij het Bor). Ter invulling van deze bevoegdheid kan het college beleidsregels vaststellen. Van deze mogelijkheid heeft het college van Tilburg gebruik gemaakt.

De beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van Tilburg (hierna: het college) bepalen voor woningen binnen de bebouwde kom en recreatiewoningen op welke wijze toepassing wordt gegeven aan artikel 4, eerste, vierde, negende en tiende lid, van Bijlage II bij het Bor. Hierbij staat vermeld dat bij woningen een omgevingsvergunning kan worden verleend indien voldaan wordt aan de regeling voor beroep en bedrijf aan huis. Het college heeft zich op het standpunt gesteld dat de beleidsregels limitatief zijn: in andere dan de genoemde gevallen verleent het college geen omgevingsvergunning. Omdat de aanvraag om omgevingsvergunning voor kamergewijze verhuur niet past binnen de beleidsregels, is het college van mening dat de aanvraag moest worden geweigerd. Zowel in het besluit tot weigering van de aanvraag omgevingsvergunning als in de daarop volgende beslissing op bezwaar, vult het college deze motivering niet aan. De voorgenomen ontwikkeling voldoet niet aan de beleidsregels; dus de aanvraag om omgevingsvergunning is volgens het college terecht geweigerd.

In de eerste plaats oordeelt de Afdeling dat uit de beleidsregels niet met zoveel woorden volgt dat een uitputtende regeling is opgenomen, waarbij uitsluitend ingeval vergunning wordt gevraagd voor het uitoefen van een beroep of bedrijf aan huis toepassing een omgevingsvergunning op grond van artikel 4, negende lid, van Bijlage II bij het Bor wordt verleend. Zou het college dit al bedoeld hebben, dan is dat volgens de Afdeling onduidelijk in de beleidsregels verwoord en dat komt voor rekening van het college en niet voor rekening van de van de aanvrager. Het enkel verwijzen naar de beleidsregels, kan de motivering van besluiten dan ook niet dragen.

Ten overvloede merkt de Afdeling nog op dat zij er niet van overtuigd is dat een beleidsregel waarmee enkel medewerking wordt verleend aan het afwijken van het bestemmingsplan op grond van artikel 4, negende lid, van Bijlage II bij het Bor ingeval sprake is van de uitoefening van een beroep of bedrijf aan huis, de gerechtelijke toets zal doorstaan.

Uit voorgaande uitspraak volgt dat in beginsel beleidsregels waarbij de bevoegdheid van het college voor de toepassing van artikel 4 van Bijlage II bij het Bor verder wordt ingekleed niet op overwegende bezwaren stuit. Naar mijn mening terecht. Vereist is echter wel dat de beleidsregels duidelijk en ondubbelzinnig zijn. Daarnaast lijkt de Afdeling een beleidsregel bij artikel 4 van Bijlage II bij het Bor waarbij op voorhand slechts een geval wordt benoemd op grond waarvan het college medewerking wil verlenen, niet te accepteren.

Catch Legal, Tanne van Wissen.
Denkt u na over het opstellen van beleid? Bespreek de (on)mogelijkheden met een van onze juristen.

Interessant artikel?

Deel op facebook
Deel op Twitter
Deel op Linkdin
Deel via mail

Gerelateerde berichten

Zonnepanelen-erfgoed

De zon op je dak!

Nederland wil verduurzamen. Waar wij in eerdere blogs schreven over de planologische (on)mogelijkheden voor een warmtepomp en over de Europese Noodverordening Hernieuwbare Energie, staan wij

Lees meer...
Catch Legal