Bestemmingsplan uitbreiding luchthaven Lelystad vatbaar voor beroep?

In de beroepsprocedure van enkele ondernemers en de Vogelbescherming tegen het bestemmingsplan dat voorziet in de uitbreiding van luchthaven Lelystad, kwam de vraag aan de orde of een bestemmingsplan dat zijn grondslag vindt in de uitvoering van een luchthavenbesluit wel open staat voor een inhoudelijke behandeling.

Met het luchthavenbesluit Lelystad van 12 maart 2015 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu voorzien in de ruimtelijke indeling van de uitbreiding van luchthaven Lelystad, met als doel de groei van de luchthaven te faciliteren. Het onderhavige beroep van appellanten richt zich tegen het bestemmingsplan waarmee een juridische-planologische grondslag is geboden voor de uitbreiding van de luchthaven. Op grond van de Wet luchtvaart dient immers binnen een jaar na vaststelling van het luchthavenbesluit een bestemmingsplan te zijn vastgesteld dat in overeenstemming is met het luchthavenbesluit. Zo is geschied. Voordat het beroep van appellanten inhoudelijk kan worden behandeld, volgt eerst een beoordeling van de ontvankelijkheid van de beroepen.

Volgens de verwerende partijen, de gemeenteraad van Lelystad en de minister van Infrastructuur en Milieu, staat tegen de onderdelen van het bestemmingsplan die de indeling van de luchthaven regelen geen beroep open. Op grond van artikel 8.10 van de Wet luchtvaart kan tegen deze onderdelen van het bestemmingsplan namelijk geen zienswijze naar voren worden gebracht. Nu gelet op deze bepaling tegen het voorliggende bestemmingsplan geen zienswijze kan worden ingediend, kan evenmin beroep worden ingesteld. Immers, de wet schrijft voor dat slechts degene die een zienswijze over een ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht, de mogelijkheid heeft tegen het vastgestelde bestemmingsplan in beroep te komen (ex artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht).

Appellanten bestrijden dit oordeel door te stellen dat artikel 8.10 van de Wet luchtvaart een bijzondere bepaling is ten opzichte van de algemene regel uit artikel 3.8, eerste lid, onderdeel d, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), waarin is geregeld dat een ieder een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren kan brengen. Artikel 8.10 van de Wet luchtvaart moet naar mening van appellanten zo worden gelezen dat niet een ieder, maar alleen belanghebbenden hun zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren mogen brengen. Appellanten zijn aan te merken belanghebbenden én hebben hun zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren gebracht. In zoverre staat volgens de appellanten niets in de weg aan een inhoudelijke beoordeling van hun beroep.

Het laatste woord is aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling). De Afdeling volgt de redenering van de appellanten en oordeelt dat het gevolg van het buiten werking laten van artikel 3.8, eerste lid, onderdeel d, van de Wro is dat wordt teruggevallen op de algemene regel van 3:15 van de Awb (alleen belanghebbenden mogen een zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen). Volledigheidshalve gaat de Afdeling nog in op de wetgeschiedenis van artikel 8.10 van de Wet luchtvaart en overweegt, kort gezegd, dat indien de wetgever heeft beoogd om met artikel 8.10 van de Wet luchtvaart de mogelijkheid van beroep tegen een bestemmingsplan dat zijn grondslag vindt in de uitvoering van een luchthavenbesluit wenst uit te sluiten, dit ondubbelzinnig uit de wettekst zou moeten blijken. Van die ondubbelzinnigheid is hier geen sprake. Concluderend is het beroep van appellanten ontvankelijk en volgt een inhoudelijke behandeling van de beroepen.

De inhoudelijke beoordeling van de beroepen van appellanten heeft niet mogen baten: de Afdeling heeft de beroepen tegen het bestemmingsplan ongegrond verklaard, waarmee de juridisch-planologische grondslag voor de uitbereiding van luchthaven Lelystad een gegeven is.

Catch Legal, Merel Brinkman.
Vragen? Neem gerust contact op!

Interessant artikel?

Share on facebook
Deel op facebook
Share on twitter
Deel op Twitter
Share on linkedin
Deel op Linkdin
Share on email
Deel via mail

Gerelateerde berichten

Oekraïne

Tijdelijke bescherming in de EU voor vluchtelingen uit Oekraïne

Catch doet een uitstapje naar het vreemdelingenrecht: omdat we doen wat we kunnen voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne zijn veel burgers gevlucht naar andere landen. Zo ook naar Nederland. De Raad van de Europese Unie heeft besloten dat personen die aan de voorwaarden voldoen uit het uitvoeringsbesluit aanspraak kunnen maken op tijdelijke bescherming in de EU.

Lees meer...
Catch Legal