De inwerkingtreding van de Omgevingswet staat gepland op 1 januari 2021. Gelijktijdig zullen vier AMvB’s in werking treden. Deze AMvB’s geven invulling aan de bepalingen uit de Omgevingswet. Op 1 januari 2021 zal ook de Omgevingsregeling in werking treden. De Omgevingsregeling bouwt voort op de Omgevingswet en de vier AMvB’s en zal technische en administratieve regels geven welke burgers, bedrijven en overheden in de praktijk moeten gebruiken. Op 1 februari 2019 is de consultatie van de (ontwerp) Omgevingsregeling gestart. Een ieder kan hierop nu zijn reactie geven.

De Omgevingsregeling
De Omgevingsregeling bundelt en harmoniseert ongeveer 75 bestaande ministeriële regelingen. De regels kunnen geschaard worden onder zes thema’s:

  1. Grenzen van locaties
  2. Regels voor activiteiten
  3. Gegevensverstrekking
  4. Meet- en rekenmethoden voor besluiten
  5. Monitoring- en informatieverplichtingen
  6. Financiële bepalingen

Met de meet- en rekenmethoden kan bijvoorbeeld bepaald worden of een activiteit voldoet aan de omgevingswaarden van het omgevingsplan (geluid, trilling en geur). De gegevensverstrekking ziet op de aanvraagvereisten voor een omgevingsvergunning. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen  algemene aanvraagvereisten en specifieke aanvraagvereisten voor verschillende activiteiten.

Participatie
Interessant is artikel 7.4 van de Omgevingsregeling. Volgens dit artikel moet bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning aangegeven worden of burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de aanvraag zijn betrokken. Indien dat het geval is, moet ook aangegeven worden hoe participatie heeft plaatsgevonden en wat de resultaten daarvan zijn. Hoe de participatie moet plaatsvinden, is overigens niet aan vaste regels gebonden. Zoals uit de toelichting bij de Omgevingsregeling blijkt, is het doel dat de initiatiefnemer stilstaat bij participatie rond het voorgenomen initiatief en dat het bevoegd gezag inzicht wordt verschaft over hoe de participatie heeft plaatsgevonden. Het is nog te bezien hoe deze bepalingen in de praktijk uitpakt, maar er hebben al succesvolle experimenten plaatsgevonden.

De consultatie loopt tot 8 maart 2019. Daarna worden de reacties gepubliceerd, mits daarvoor toestemming is gegeven. De gegronde reacties zullen verwerkt worden in de definitieve versie van de Omgevingsregeling. Deze moet uiterlijk  januari 2020 gepubliceerd worden.

Heeft u vragen over de consultatie over de (concept) Omgevingsregeling, of heeft u andere vragen met betrekking tot de Omgevingswet? Neem dan contact op met onze specialisten Merel Brinkman en Luuk Scheppers.