Consultatie AMvB’s Omgevingswet

Op 1 juli 2016 is de internetconsultatie gestart van de vier ontwerp-AMvB’s (Algemene Maatregel van Bestuur) die een nadere invulling geven aan de Omgevingswet: het Omgevingsbesluit, het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving en het Besluit kwaliteit leefomgeving. Met de Omgevingswet, die in maart 2016 door de Eerste Kamer is aangenomen en naar verwachting in 2018 in werking zal treden, wordt het omvangrijke omgevingsrecht gebundeld in één wet voor de fysieke leefomgeving.

Het Omgevingsbesluit bevat de algemene regels en procedures, de overige drie AMvB’s stellen materiële regels. Tot en met 16 september 2016 bestaat voor belangstellenden de mogelijkheid om op de ontwerp-AMvB’s te reageren. Hieronder worden de vier AMvB’s kort besproken.

Omgevingsbesluit

Het Omgevingsbesluit (hierna: Ob) richt zich zowel tot burgers, bedrijven als overheden en regelt in aanvulling op de Omgevingswet onder meer welke procedures gelden (bijvoorbeeld voor de aanvraag om omgevingsvergunning en de vaststelling van een omgevingsplan, maar ook voor participatie), de bevoegdheden voor vergunningverlening en handhaving (in andere gevallen dan het college van burgemeester en wethouders het bevoegd gezag is) en digitale voorzieningen. Ook bevat het Ob regels over de milieueffectrapportage (onder meer de wijze van advisering door de commissie voor de milieueffectrapportage) en financiële bepalingen (bijvoorbeeld kostenverhaal).

Besluit activiteiten leefomgeving

De regels uit het Besluit activiteiten leefomgeving (hierna: Bal) richten zich uitsluitend tot burgers en bedrijven en bepalen onder welke voorwaarden activiteiten die een nadelig effect hebben op de fysieke leefomgeving mogen worden uitgevoerd en in welke gevallen activiteiten vergunningplichtig zijn. Het Bal bevat normen uit geldende besluiten (denk aan het Activiteitenbesluit milieubeheer), maar ook regels die thans op wetsniveau zijn gesteld (bijvoorbeeld Monumentenwet). Om de administratieve lasten zo veel mogelijk te beperken, is het uitgangspunt dat in beginsel algemene regels worden gesteld en vergunningplichtige activiteiten worden beperkt. De regels uit het Bal hebben onder andere betrekking op milieubelastende activiteiten, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen regels als richtingsaanwijzer (waar moet ik aan voldoen bij de exploitatie van een jachthaven?) en inhoudelijke regels (bijvoorbeeld de normen ten aanzien van het verwijderen van graffiti). Naast milieubelastende activiteiten ziet het besluit ook op o.a. spoorwegen, luchthavens en cultureel erfgoed.

Besluit bouwwerken leefomgeving

Ook het Besluit bouwwerken leefomgeving (hierna: Bbl) richt zich tot burgers en bedrijven en stelt regels over bouwactiviteiten, sloopactiviteiten, en het gebruik en in stand houden van bouwwerken. Ter bevordering van het gebruiksgemak voorziet het Bbl (evenals het Bal) op een aantal onderdelen in zogenaamde doelvoorschriften (normen) en middelvoorschriften (maatregelen om aan de norm te voldoen). In het kader van de flexibiliteit kan gebruik worden gemaakt van de regeling van gelijkwaardigheid: hiermee kunnen andere dan de oorspronkelijke maatregelen worden toegepast indien deze gelijkwaardig zijn aan de oorspronkelijke middelmaatregelen in het desbetreffende besluit. Door deze flexibiliteit mogelijk te maken, worden innovatie en nieuwe technieken gestimuleerd. Inhoudelijk bevat het Bbl onder meer regels ten aanzien van brandveiligheid, constructieve veiligheid en gebruik bij bestaande bouw, nieuwbouw en verbouw.

Besluit kwaliteit leefomgeving

Het Besluit kwaliteit leefomgeving (hierna: Bkl) bevat de taken en bevoegdheden van overheidsorganen op het terrein van de fysiek leefomgeving en stelt inhoudelijke normen aan het realiseren van doelstellingen en internationale verplichtingen. Kort gezegd, voorziet het Bkl in instructieregels voor de verscheidene instrumenten (inhoudende de uitoefening van taken of bevoegdheden door bestuursorganen ter voldoening aan omgevingswaarden), omgevingswaarden (normen die ten aanzien van bijvoorbeeld luchtkwaliteit of zwemwater worden gesteld), regels voor omgevingsvergunningen en monitoring.

Wij houden de nadere besluitvorming omtrent de Omgevingswet (waaronder de Invoeringswet Omgevingswet die 1 november 2016 wordt verwacht) met belangstelling in de gaten en zullen u daarover informeren.

Catch Legal, Merel Brinkman.

Meer weten? Neem gerust contact op of klik hier.

Interessant artikel?

Share on facebook
Deel op facebook
Share on twitter
Deel op Twitter
Share on linkedin
Deel op Linkdin
Share on email
Deel via mail

Gerelateerde berichten

Oekraïne

Tijdelijke bescherming in de EU voor vluchtelingen uit Oekraïne

Catch doet een uitstapje naar het vreemdelingenrecht: omdat we doen wat we kunnen voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne zijn veel burgers gevlucht naar andere landen. Zo ook naar Nederland. De Raad van de Europese Unie heeft besloten dat personen die aan de voorwaarden voldoen uit het uitvoeringsbesluit aanspraak kunnen maken op tijdelijke bescherming in de EU.

Lees meer...
Catch Legal