De kracht van een deskundigenrapport

Aan de beslissing op een aanvraag of een verzoek leggen bestuursorganen met enige regelmaat een deskundigenrapport ten grondslag. De aanvrager of verzoeker kan in een bezwaar- of beroepsprocedure tegen dit besluit een tegenrapport overleggen. De jurisprudentie wijst echter uit dat het inbrengen van een tegenrapport op zichzelf niet voldoende is voor het oordeel dat het bestuursorgaan het deskundigenrapport niet aan zijn beslissing ten grondslag heeft kunnen leggen. Dit uitgangspunt wordt in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 28 januari 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:176) bevestigd.

De zaak
Als gevolg van een nieuw bestemmingsplan zijn de gebruiksmogelijkheden van het perceel grenzend aan het perceel van appellant uitgebreid. Op het perceel waar voorheen kantoren en andere bedrijfsmatige functies waren toegestaan, maakt het nieuwe bestemmingsplan het vestigen van onder andere een onderwijsinstelling en een werkplaats voor een museum mogelijk. Niet in geschil is dat appellant voor een tegemoetkoming in planschade in aanmerking komt.

Bij de beslissing op het verzoek om tegemoetkoming in planschade heeft de gemeente [deskundigenrapport 1] ten grondslag gelegd. In [deskundigenrapport 1] wordt geconcludeerd dat appellant voor een tegemoetkoming in planschade van € 1.100,- in aanmerking komt.

In bezwaar wordt door appellant [deskundigenrapport 2] overgelegd. In dit rapport wordt de tegemoetkoming in planschade op een bedrag van € 27.400,- vastgesteld. Voor de gemeente is dit aanleiding om opnieuw advies in te winnen. [Deskundigenrapport 3] komt tot de conclusie dat een tegemoetkoming in planschade ter hoogte van € 5.600,- dient te worden toegekend. In de beslissing op het bezwaar wordt laatstgenoemd advies door de gemeente gevolgd.

Ook met dit besluit kan de verzoeker zich niet verenigen. In beroep wordt door de verzoeker [deskundigenrapport 4] ingebracht. In dit advies wordt geconcludeerd dat appellant voor een tegemoetkoming in planschade van € 15.600,- in aanmerking komt. De rechtbank Rotterdam oordeelt dat de gemeente geen heldere en plausibele verklaring heeft kunnen geven over het verschil tussen [deskundigenrapport 3] en [deskundigenrapport 4]. Ook is volgens de rechtbank niet gebleken dat [deskundigenrapport 4] onjuistheden bevat. De rechtbank stelt de tegemoetkoming in planschade vast op € 15.600,-.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder: de Afdeling) gaat niet mee in het oordeel van de rechtbank. De Afdeling beroept zich op haar vaste jurisprudentie waarin is bepaald dat de rechter een deskundigenoordeel dat door het bestuursorgaan aan haar oordeel ten grondslag is gelegd, terughoudend dient te toetsen. De rechter dient slechts de vraag te beantwoorden of er grond is voor het oordeel dat het bestuursorgaan, gelet op de motivering van het advies, zich bij de besluitvorming in redelijkheid niet op dat deskundigenoordeel heeft kunnen baseren. Voor een eigen oordeel van de rechter is geen ruimte. Met in achtneming van het bovenstaande beoordeelt de Afdeling of [deskundigenrapport 4] concrete aanknopingspunten biedt voor twijfel aan de juistheid van [deskundigenrapport 3]. Dit is volgens de Afdeling niet het geval. Het verschil in schadebedrag tussen beide rapporten (€ 10.000,-) is hiervoor onvoldoende. Verder blijkt uit [deskundigenrapport 4] ook niet dat [deskundigenrapport 3] onjuist of onvolledig is. De Afdeling verklaart het hoger beroep gegrond en het beroep bij de rechtbank ongegrond. Dit betekent dat appellant een tegemoetkoming in planschade van € 5.600,-, conform [deskundigenrapport 3], krijgt toegekend.

Conclusie
Het inbrengen van een tegenrapport waarin het door het bestuursorgaan ingewonnen deskundigenadvies wordt betwist is op zichzelf niet voldoende voor een gegrond beroep. Slechts indien het tegenrapport concrete aanknopingspunten biedt om te twijfelen aan de juistheid of volledigheid van het ingewonnen deskundigenadvies dat ten grondslag ligt aan het bestreden besluit, heeft het beroep kans van slagen.

Catch Legal, Merel Brinkman.
Meer weten? Neem gerust contact op.

Interessant artikel?

Share on facebook
Deel op facebook
Share on twitter
Deel op Twitter
Share on linkedin
Deel op Linkdin
Share on email
Deel via mail

Gerelateerde berichten

Oekraïne

Tijdelijke bescherming in de EU voor vluchtelingen uit Oekraïne

Catch doet een uitstapje naar het vreemdelingenrecht: omdat we doen wat we kunnen voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne zijn veel burgers gevlucht naar andere landen. Zo ook naar Nederland. De Raad van de Europese Unie heeft besloten dat personen die aan de voorwaarden voldoen uit het uitvoeringsbesluit aanspraak kunnen maken op tijdelijke bescherming in de EU.

Lees meer...
Catch Legal