Drank- en Horecawetvergunning: de aanvraag in 5 stappen

De Drank- en Horecawet kent een vergunningensysteem voor slijtersbedrijven en horecabedrijven. Het verkopen van sterke drank in een winkel of het schenken van alcohol in de horeca mag niet zomaar. Hiervoor is een Drank- en Horecawetvergunning nodig. Of u voor uw horecagelegenheid zo’n vergunning nodig heeft en waar u op moet letten, wordt hieronder in 5 stappen uitgelegd.

Stap 1: is de vergunning nodig?

Een Drank- en Horecawetvergunning (hierna: DHW-vergunning) is nodig voor de verkoop van alcohol die is bedoeld voor directe consumptie, zoals bijvoorbeeld een glas bier in een restaurant of café. Een supermarkt waar alleen zwak-alcoholhoudende drank wordt verkocht die niet direct wordt geconsumeerd, heeft bijvoorbeeld geen DHW-vergunning nodig. Een slijtersbedrijf waar sterke drank wordt verkocht die niet direct wordt geconsumeerd, heeft overigens wél een DHW-vergunning nodig. De procedure tot verlening van de DHW-vergunning is vergelijkbaar met die voor horecabedrijven.

  • Let op: de DHW-vergunning regelt alleen het schenken van alcohol. Vaak moet een horecazaak op grond van gemeentelijke regelgeving ook over andere vergunningen beschikken om te kunnen exploiteren, zoals een exploitatievergunning en een terrasvergunning. Check dus goed welke vergunningen, naast de DHW-vergunning, allemaal nodig zijn.

Stap 2: check vereisten vergunning

Het pand van de horecazaak moet aan verschillende eisen voldoen voordat de DHW-vergunning wordt verleend. Deze eisen staan opgenomen in het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet. Op grond van dit besluit moet bijvoorbeeld de hoogte van de zaak minimaal 2,40 meter zijn. Ook moet de zaak over minimaal twee gescheiden toiletgelegenheden beschikken die niet rechtstreeks toegankelijk zijn vanuit de ruimte waar wordt gegeten of gedronken. Op 1 juli treedt de nieuwe Alcoholwet in werking en zullen deze en de overige eisen uit het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet vervallen, zo schreven wij in een eerder artikel.

Naast eisen die worden gesteld aan de inrichting, stelt de Drank- en Horecawet ook verschillende eisen aan de eigenaar en leidinggevenden van de horecazaak. Zo moeten de eigenaar en leidinggevenden beschikken over een Verklaring Sociale Hygiëne en mogen zij niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn. Ook mogen een eigenaar en leidinggevenden niet onder curatele staan en kan de DHW-vergunning worden geweigerd als de eigenaar de integriteitsbeoordeling van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur niet doorkomt. Voor leidinggevenden is het nog verplicht dat zij ouder dan 21 jaar zijn. 

  • Let op: de DHW-vergunning is persoonsgebonden. Dit houdt in dat de DHW-vergunning niet zonder meer kan worden overgedragen aan een ander. Als een horecazaak wordt overgenomen door een nieuwe eigenaar, dan zal de nieuwe eigenaar een nieuwe DHW-vergunning aanvragen, ook al wijzigt er niets aan de zaak en het overige personeel.

Stap 3: aanvraag vergunning

De DHW-vergunning kan vaak online bij de gemeente worden aangevraagd. Bij de aanvraag moeten ook de documenten worden ingediend waaruit blijkt dat aan de vereisten voor vergunningverlening wordt voldaan. Voor het in behandeling nemen van de aanvraag kan de gemeente kosten (leges) in rekening brengen. 

Stap 4: beoordeling aanvraag

Nadat de stukken door de gemeente zijn ontvangen, wordt gecontroleerd of alle benodigde informatie aanwezig is. Voordat kan worden besloten de aanvraag niet te behandelen omdat er informatie mist, moet de aanvrager eerst in de gelegenheid worden gesteld de aanvraag aan te vullen. Als de aanvraag compleet is en in behandeling wordt genomen, wordt beoordeeld of aan de vereisten uit de DHW wordt voldaan. Binnen een redelijke termijn (maximaal 8 weken) wordt vervolgens beslist op de aanvraag.

  • Let op: De beslistermijn kan onder voorwaarden worden opgeschort of worden verlengd. Dit kan bijvoorbeeld als blijkt dat de aanvraag nog moet worden aangevuld of als een advies voor de Bibob-toets wordt gevraagd. Als het niet mogelijk is om op tijd te beslissen, moet de aanvrager vóór het verstrijken van de beslistermijn worden verteld wat de nieuwe beslistermijn zal zijn.

Stap 5: het besluit

De burgemeester is degene die de DHW-vergunning weigert of verleent. Als een weigeringsgrond uit de DHW zich voordoet, dan moet de burgemeester de vergunning weigeren. Is geen weigeringsgrond aanwezig, dan wordt de vergunning verleend. Tegen het besluit van de burgemeester kan vervolgens bezwaar worden gemaakt door de aanvrager of een andere belanghebbende.

  • Let op: De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. Als binnen deze termijn geen bezwaar is ingediend, wordt de vergunning onherroepelijk.
  • Let op: Naast de DHW-vergunningen zijn er vaak nog andere vergunningen waar een horecazaak over moet beschikken. Controleer daarom goed of alle benodigde vergunningen binnen zijn voordat u uw zaak opent.

Het tijdig inschakelen van een jurist met kennis van het horecarecht kan procedures versnellen en onnodige kosten voorkomen. Doet u het liefst zoveel mogelijk zelf? Begrijpelijk. Laat dan in ieder geval controleren of uw aanvraag compleet is. Een fout in de aanvraag kan een hoop gedoe met zich meebrengen dat met een snelle check door een jurist eenvoudig te voorkomen is.

Deze bijdrage is geschreven door mr. Rijk de Vries in het kader van de samenwerking tussen Catch Legal en Uitgeverij PS. Middels het periodiek schrijven van artikelen laat Catch Legal op toegankelijke wijze de Nederlandse horecaondernemer kennismaken met het bestuursrecht. De artikelen verschijnen op de websites en in de uitgaven van Uitgeverij PS. Klik hier voor het originele artikel.

Interessant artikel?

Share on facebook
Deel op facebook
Share on twitter
Deel op Twitter
Share on linkedin
Deel op Linkdin
Share on email
Deel via mail

Gerelateerde berichten

Catch Legal