Bouwen en ontwikkelen

“Waarom is een bedrijf niet toegestaan in mijn woonwijk, maar een nieuwe woontoren wel? En hoe zit het met het geplande kantoorgebouw? De invloed van het omgevingsrecht is groot en meteen zichtbaar.” – Lukas
Lukas Steevensz

mr. Lukas Steevensz

Jurist

Juridisch advies over ruimtelijke ordening.

Ruimtelijke ordening

“Waarom zijn bedrijven niet toegestaan in mijn woonwijk, maar een nieuwe woontoren wel? En hoe zit het met het geplande kantoorgebouw? De invloed van ruimtelijke ordening is groot en meteen zichtbaar.” – Lukas
De juristen van Catch Legal zijn gespecialiseerd in het omgevingsrecht. Omgevingsrecht, ruimtelijke ordening of de fysieke leefomgeving zijn termen die overlappen. Ze hebben allemaal betrekking op de invulling van de ruimte om ons heen. Het doel van deze regels is om te zorgen voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving waarin we gezamenlijk kunnen wonen, ontspannen en werken.

De regels volgen uit de Omgevingswet en daarbij behorende besluiten. Eén van de belangrijkste instrumenten uit de Omgevingswet is het omgevingsplan. Binnen het grondgebied van de gemeente worden aan locaties regels verbonden zoals bouwvoorschriften en regels ten aanzien van het gebruik. Voorheen stonden die regels in (verschillende) bestemmingsplannen. Die bestemmingsplannen zijn opgegaan in één omgevingsplan. Het omgevingsplan kan worden gewijzigd om nieuwe activiteiten mogelijk te maken.

Het is voor een ontwikkelaar of andere bewoners met een bouwproject belangrijk om de regels ter plaatse inzichtelijk te hebben voordat investeringen worden gedaan. Zeker nu de nieuwe Omgevingswet in werking is getreden op 1 januari 2024. Dat een goed begin het halve werk is, gaat ook op bij bouwen en ontwikkelen. Daarnaast moeten doorgaans één of meerdere vergunningen worden aangevraagd. Dit moet op de juiste wijze, want die vergunningen geven de toestemming om het project te realiseren. Dat betekent overigens niet dat altijd een vergunning nodig is. In sommige gevallen is een project (of een specifieke activiteit) vergunningvrij.

Onze juristen staan geregeld zij aan zij met projectontwikkelaars en initiatiefnemers van bouwprojecten van verschillende grootte. Van hoogbouw tot tuinhuisjes en van opritten tot grote ontwikkelingen: dit is waar we goed in zijn. Wij schatten de kansen van uw project in en zijn daar eerlijk over.

Artikelen over Bouwen en ontwikkelen

Meer informatie

Vanaf 1 januari 2024 heeft elke gemeente een omgevingsplan. Alle losse bestemmingsplannen zijn hierin opgegaan. Het omgevingsplan bevat alle regels voor specifieke locatie, zowel gebruiksregels als bouwregels. Een omgevingsplan kan worden gewijzigd om nieuwe initiatieven mogelijk te maken. Dat kan ook op verzoek. De gemeenteraad is bevoegd tot het wijzigen van het omgevingsplan maar kan die bevoegdheid ook overdragen aan het college van burgemeester en wethouders. Het omgevingsplan van uw gemeente kunt u raadplegen via het Omgevingsloket.

Het Rijk en de provincies oefenen invloed uit op de inhoud van het omgevingsplan door het vaststellen van regelgeving en beleid (bijvoorbeeld de Omgevingsvisie van het Rijk en de omgevingsverordeningen van de provincies). Uit dit soort stukken volgt onder meer waar een gemeentelijk omgevingsplan aan moet voldoen en er wordt in beschreven welke ontwikkelingen zij onwenselijk vinden of juist willen stimuleren.

Het lezen van een omgevingsplan kan best een uitdaging zijn. Onze juristen kunnen u hierbij helpen.
Bent u van plan iets te veranderen aan uw gebouw of om een nieuw gebouw te realiseren? Het is mogelijk dat u daarvoor een omgevingsvergunning nodig heeft. Denk bijvoorbeeld aan het bouwen van een tuinhuis, het omzetten van kantoorruimte naar woonruimte of het kappen van bomen. Een omgevingsvergunning kan verschillende toestemmingen bevatten. Bijvoorbeeld de toestemming om in afwijking van de regels een pand op een andere wijze te gebruiken (de omgevingsvergunning voor een (buitenplanse) omgevingsplanactiviteit) of de toestemming om iets te bouwen (de omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit).

Of zo’n toestemming kan worden verkregen hangt van de omstandigheden af. Zo kan de wet- en regelgeving per gemeente verschillen. Er zijn uiteraard ook rijksregels waaraan voldaan moet worden.

Heet u hulp nodig met het beoordelen van uw voorgenomen activiteit of bent u het niet eens met een beslissing op uw aanvraag of die van uw buren? Neem contact op met een van onze juristen.
Onderdeel van een gebiedsontwikkeling (groot of klein) is het kostenverhaal. Als je een ontwikkeling realiseert, zoals het bouwen van een woning of het verbouwen van een kantoorpand, moet je een veel gevallen een bijdrage leveren aan de overheid (meestal de gemeente). Het zijn kosten die verbandhouden met het opstellen van de plannen of het inrichten van de openbare ruimte. Kostenverhaal is verplicht. Onder de oude wetgeving bestond zoiets als een exploitatieplan, maar dat is komen te vervallen. Het kostenverhaal is nu onderdeel van het omgevingsplan, het projectbesluit of de omgevingsvergunningen voor de buitenplanse omgevingsplanactiviteit (de omgevingsvergunning waarbij van het omgevingsplan kan worden afgeweken).
Heeft u ontwikkeling betrekking op een rijks- of gemeentelijke monument, dan gelden er speciale regels. Gebouwen met zo’n cultuurhistorische waarde zijn namelijk wettelijk beschermd. Bij de beoordeling van uw plannen wordt rekening gehouden met de cultuurhistorische waarde van het pand en in hoeverre uw plannen die waarden aantasten. Wij kunnen u helpen in goed onderbouwen van de aanvraag en het tijdig betrekken van de juiste disciplines zodat uw plan een grotere kans van slagen heeft.
Catch Legal