Duurzaamheid

De toepassing van duurzaamheidsmaatregelen in gebiedsontwikkeling neemt toe, maar duurzaam ontwikkelen en ondernemen is niet altijd eenvoudig. Daar helpen wij u graag bij.
Portretten-CL2021-30

mr. Annick van der Harten

Jurist

Duurzame gebiedsontwikkeling

‘’Een toekomstbestendige leefomgeving is onlosmakelijk verbonden met duurzaam ontwikkelen en ondernemen. Duurzame gebiedsontwikkeling vraagt om ervaring, praktische kennis en creativiteit. Dit zijn kernaspecten van onze adviespraktijk.’’ – Annick van der Harten
Inmiddels hebben thema’s als duurzaamheid, circulariteit, klimaatadaptatie, biodiversiteit, rainproof, natuurinclusief bouwen een belangrijke rol bij gebiedsontwikkelingen en kleine of grote projecten. De doelstellingen voor duurzaamheidsambities worden aangescherpt en de normen en regels die we hier op landelijk en lokaal niveau voor vaststellen, volgen. Als omgevingsrechtjuristen werken wij met zowel overheden als bedrijven aan project- en gebiedsontwikkeling en zijn wij dus ook op de hoogte van de meeste recente wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid. Aan welke knoppen kunt uw gemeente draaien om in een vroeg stadium klimaatmaatregelen te treffen? Hoe kunt u als organisatie ervoor zorgen dat uw ontwikkeling voorbereid is op de gevolgen van klimaatverandering? Welke mogelijkheden zijn er om natuurinclusief te bouwen? Met welke maatregelen kunt u rekening houden om te zorgen dat u een duurzame ontwikkeling tot stand brengt? Wij ervaren dagelijks wat overheden, bedrijven, particulieren en andere organisaties doen om zo duurzaam en circulair mogelijk te bouwen en te ontwikkelen. Onze ervaringen delen wij graag.

Meer informatie

De gevolgen van klimaatverandering worden steeds meer tastbaar. Extreme weersomstandigheden, wateroverlast en hittestress zijn voor iedereen merkbaar. Actie is nodig, dat is duidelijk. Wij zien dan ook kansen voor meer doelgerichte duurzame gebiedsontwikkeling!

De klimaatopgave is een uitdaging. Maar wat ons betreft zit in elke uitdaging ook een kans om ambities tot uiting te laten komen. Het huidige en toekomstige omgevingsrecht biedt handvatten voor klimaatmaatregelen en regels die duurzame gebiedsontwikkeling stimuleren.

Daarom hebben wij besloten om onze kennis in een klimaatblogreeks te vatten. In de onze blogs maken we klimaatadaptatie en duurzame gebiedsontwikkeling concreet aan de hand van verschillende thema’s. We zetten uiteen op welke manier regels kunnen worden gesteld. Daarbij kijken we zo veel mogelijk naar praktijkvoorbeelden uit verschillende gemeenten in Nederland.

Maar wat is klimaatadaptatie eigenlijk?


Wij richten ons in deze blogreeks voornamelijk op de klimaatadaptatiemaatregelen in het omgevingsrecht. Daaronder verstaan wij maatregelen die zien op de praktische uitvoering van klimaatbeleid in de gebouwde omgeving. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het plaatsen van regentonnen bij gebouwen, de realisatie van groene daken, het gebruiken van groene erfafscheidingen of de ontstening van tuinen.

Klimaatbeleid


Klimaatadaptatiemaatregelen beginnen bij het nationale klimaatbeleid. De Rijksoverheid heeft het beleid om klimaatdoelen te bereiken in verschillende documenten vastgelegd zoals de ‘Nationale Adaptatie Strategie 2016’ (NAS) en het ‘Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (2018)’. De genoemde documenten geven duidelijke sturing aan het landelijk klimaatbeleid en formuleren concrete klimaatadaptatiestrategieën.

De verantwoordelijkheid voor het daadwerkelijk treffen van maatregelen voor de fysieke leefomgeving is in toenemende mate komen te liggen bij lagere overheden, vooral gemeenten. Op lokaal niveau zien we dat veel gemeenten al bezig zijn met het formuleren van ambities binnen thema’s zoals klimaat en duurzaamheid. We zien dat gemeenten hun ambities en plannen verwoorden in omgevingsvisies, actieplannen en uitvoeringsagenda’s.

Het beleid is er, nu de uitvoering nog. In de onze blogs laten wij zien hoe partijen duurzame gebiedsontwikkeling en duurzaam ondernemerschap kunnen bereiken met behulp van praktische handvatten en creatieve ideeën.

Benieuwd naar de volledige inleiding van onze klimaatblogreeks? Lees hier onze eerste blog.
Het kabinet wil dat de Nederlandse economie in 2030 voor 50%, en in 2050 volledig circulair is. Een economie zonder afval. Dit houdt in dat gebouwen die vandaag gebouwd worden, in 2050 door circulaire processen verwerkt moeten worden. Duurzamer materiaalgebruik staat al lang hoog op de agenda, maar de transitie naar een circulaire economie moet nog plaatsvinden.

Circulair bouwen levert een aantal voordelen op voor het welzijn van de planeet maar ook voor ontwikkelaars en ondernemers. Circulair bouwen is geen gemakkelijke opgave, maar het biedt de kans om een positieve bijdrage te leveren aan het klimaat. Zo ontstaat door meer circulair te bouwen een minder grote druk op de vraag naar nieuwe, schaarse en met name kostbare grondstoffen. Wij schreven een blog over circulair bouwen, lees hem hier.
Door klimaatverandering wordt het steeds warmer en komt extreme hitte vaker voor. In steden zijn de effecten van hitte nog voelbaarder. Steden kunnen de warmte minder snel kwijt doordat er veel bebouwing en verstening aanwezig is en maar weinig groen en water. Om zich te adapteren ofwel aan te passen aan de hitte kunnen bewoners, bedrijven en overheden verschillende maatregelen treffen. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van meer groen of door te letten op de oriëntatie van gebouwen en de keuze van bouwmateriaal.

Voor lokale overheden is daarnaast de rol weggelegd om zulke initiatieven te stimuleren en de benodigde kaders te stellen. Ruimtelijke ordening kan hierbij onderdeel van het hitteprobleem zijn, maar het kan ook de oplossing zijn.

Benieuwd naar hoe je voor een hittebestendige omgeving kunt zorgen? Lees meer hierover in het derde deel van onze klimaatblogreeks.
Door klimaatverandering krijgt Nederland in toenemende mate te maken met meer en heftige neerslag. Het Nederlandse rioolstelsel is hier niet op gebouwd en kan het gevallen hemelwater steeds vaker onvoldoende verwerken. Dit zorgt voor verminderde verkeersveiligheid, wateroverlast en schade aan gebouwen en kelders. Het is de verwachting dat deze neerslag de aankomende jaren alleen maar toeneemt. Om de nadelige gevolgen te beperken is het van belang dat gebieden regenbestendig(er) worden. Het regenbestendig maken van (stedelijke) gebieden wordt ook wel ‘rainproof’ genoemd.

Lees onze tweede blog in de klimaatblogreeks om te ontdekken welke maatregelen genomen kunnen worden voor rainproof gebiedsontwikkeling.
Catch Legal