Duurzaamheid

De toepassing van duurzaamheidsmaatregelen in gebiedsontwikkeling neemt toe, maar duurzaam ontwikkelen en ondernemen is niet altijd eenvoudig. Daar helpen wij u graag bij.
Portretten-CL2021-30

mr. Annick van der Harten

Jurist

Duurzame gebiedsontwikkeling

‘’Een toekomstbestendige leefomgeving is onlosmakelijk verbonden met duurzaam ontwikkelen en ondernemen. Duurzame gebiedsontwikkeling vraagt om ervaring, praktische kennis en creativiteit. Dit zijn kernaspecten van onze adviespraktijk.’’ – Annick
Bent u werkzaam bij een gemeente die in een vroeg stadium klimaatmaatregelen wil treffen en voorschrijven die de gevolgen van klimaatverandering verminderen? Of bent u misschien een bedrijf dat duurzaam wil bouwen en ondernemen en wil weten waar te beginnen? Als omgevingsrechtjuristen werken wij met zowel overheden als bedrijven aan project- en gebiedsontwikkeling. Wij zien dat duurzaamheidseisen en klimaatadaptatie bij deze gebiedsontwikkeling een steeds belangrijkere rol spelen. In de afgelopen jaren hebben wij ervaren wat gemeenten en andere organisaties doen om zo duurzaam mogelijk te bouwen en te ondernemen. Onze ervaringen delen wij graag. Wij hebben een aantal thema’s binnen duurzame gebiedsontwikkeling verder uitgewerkt. Bent u benieuwd naar wat rainproof bouwen is of wilt u meer weten over natuurinclusief bouwen? Lees hieronder meer!

Meer informatie

De gevolgen van klimaatverandering worden steeds meer tastbaar. Extreme weersomstandigheden, wateroverlast en hittestress zijn voor iedereen merkbaar. Actie is nodig, dat is duidelijk. Wij zien dan ook kansen voor meer doelgerichte duurzame gebiedsontwikkeling!

De klimaatopgave is een uitdaging. Maar wat ons betreft zit in elke uitdaging ook een kans om ambities tot uiting te laten komen. Het huidige en toekomstige omgevingsrecht biedt handvatten voor klimaatmaatregelen en regels die duurzame gebiedsontwikkeling stimuleren.

Daarom hebben wij besloten om onze kennis in een klimaatblogreeks te vatten. In de onze blogs maken we klimaatadaptatie en duurzame gebiedsontwikkeling concreet aan de hand van verschillende thema’s. We zetten uiteen op welke manier regels kunnen worden gesteld. Daarbij kijken we zo veel mogelijk naar praktijkvoorbeelden uit verschillende gemeenten in Nederland.

Maar wat is klimaatadaptatie eigenlijk?


Wij richten ons in deze blogreeks voornamelijk op de klimaatadaptatiemaatregelen in het omgevingsrecht. Daaronder verstaan wij maatregelen die zien op de praktische uitvoering van klimaatbeleid in de gebouwde omgeving. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het plaatsen van regentonnen bij gebouwen, de realisatie van groene daken, het gebruiken van groene erfafscheidingen of de ontstening van tuinen.

Klimaatbeleid


Klimaatadaptatiemaatregelen beginnen bij het nationale klimaatbeleid. De Rijksoverheid heeft het beleid om klimaatdoelen te bereiken in verschillende documenten vastgelegd zoals de ‘Nationale Adaptatie Strategie 2016’ (NAS) en het ‘Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (2018)’. De genoemde documenten geven duidelijke sturing aan het landelijk klimaatbeleid en formuleren concrete klimaatadaptatiestrategieën.

De verantwoordelijkheid voor het daadwerkelijk treffen van maatregelen voor de fysieke leefomgeving is in toenemende mate komen te liggen bij lagere overheden, vooral gemeenten. Op lokaal niveau zien we dat veel gemeenten al bezig zijn met het formuleren van ambities binnen thema’s zoals klimaat en duurzaamheid. We zien dat gemeenten hun ambities en plannen verwoorden in omgevingsvisies, actieplannen en uitvoeringsagenda’s.

Het beleid is er, nu de uitvoering nog. In de onze blogs laten wij zien hoe partijen duurzame gebiedsontwikkeling en duurzaam ondernemerschap kunnen bereiken met behulp van praktische handvatten en creatieve ideeën.

Benieuwd naar de volledige inleiding van onze klimaatblogreeks? Lees hier onze eerste blog.
Door klimaatverandering krijgt Nederland in toenemende mate te maken met meer en heftige neerslag. Het Nederlandse rioolstelsel is hier niet op gebouwd en kan het gevallen hemelwater steeds vaker onvoldoende verwerken. Dit zorgt voor verminderde verkeersveiligheid, wateroverlast en schade aan gebouwen en kelders. Het is de verwachting dat deze neerslag de aankomende jaren alleen maar toeneemt. Om de nadelige gevolgen te beperken is het van belang dat gebieden regenbestendig(er) worden. Het regenbestendig maken van (stedelijke) gebieden wordt ook wel ‘rainproof’ genoemd.

Lees onze tweede blog in de klimaatblogreeks om te ontdekken welke maatregelen genomen kunnen worden voor rainproof gebiedsontwikkeling.
Door klimaatverandering wordt het steeds warmer en komt extreme hitte vaker voor. In steden zijn de effecten van hitte nog voelbaarder. Steden kunnen de warmte minder snel kwijt doordat er veel bebouwing en verstening aanwezig is en maar weinig groen en water. Om zich te adapteren ofwel aan te passen aan de hitte kunnen bewoners, bedrijven en overheden verschillende maatregelen treffen. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van meer groen of door te letten op de oriëntatie van gebouwen en de keuze van bouwmateriaal.

Voor lokale overheden is daarnaast de rol weggelegd om zulke initiatieven te stimuleren en de benodigde kaders te stellen. Ruimtelijke ordening kan hierbij onderdeel van het hitteprobleem zijn, maar het kan ook de oplossing zijn.

Benieuwd naar hoe je voor een hittebestendige omgeving kunt zorgen? Lees meer hierover in het derde deel van onze klimaatblogreeks.
Catch Legal