Planschade en nadeelcompensatie

Wordt uw huis of bedrijfspand minder waard als het gevolg van een nieuw bestemmingsplan? Wellicht heeft u recht op een vergoeding in de vorm van nadeelcompensatie.
Portretten-CL2021-26

mr. Taciane Besselink

Jurist

Juridisch advies over planschade & nadeelcompensatie

Complexe procedure

“Hoewel gebiedsontwikkelingen positief kunnen zijn, is het niet de bedoeling dat sommige daar zeer hard door worden getroffen. Althans niet zonder compensatie.” – Taciane
Een opengebroken kruispunt of een wegafsluiting, maar ook woningbouw in uw achtertuin of een groot nieuw bedrijfspand in de straat. Ze hebben allemaal één ding gemeen: Ze kosten ú geld.

Hoewel de overheid in zulke gevallen rechtmatige besluiten neemt of rechtmatig handelt, is het mogelijk dat één of meerdere mensen daar ‘abnormale’ schade door lijdt. Er wordt namelijk vanuit gegaan dat overheidsoptreden in beginsel goed is voor de samenleving. Daar staat tegenover dat dat optreden schade kan toebrengen aan een specifieke groep mensen. Wanneer deze speciale groep een abnormale last draagt als gevolg van het rechtmatige overheidsoptreden, dan bestaat soms een recht op tegemoetkoming in die schade. Dit noemen we nadeelcompensatie.

Voor het uitkeren van die tegemoetkoming wordt een planschadeprocedure opgestart of kunt u een verzoek tot tegemoetkoming in planschade indienen. Deze procedures zijn ingewikkeld en langdradig. Onze juristen hebben ervaring in beide procedures en weten de juiste snaren te raken. Wij kennen de overheid van binnen en van buiten. Dat scheelt tijd, geld en een hele hoop frustratie. Wij zetten onze kennis graag in om u te helpen bij het verkrijgen van een tegemoetkoming in uw schade. Samen staan we sterk.

Meer informatie

Aan nadeelcompensatie ligt het égalité-beginsel ten grondslag (voluit: égalité devant les charges publique). Dit beginsel is uitgewerkt in de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (Wns). Het gedeelte van deze wet dat voorziet in een regeling over nadeelcompensatie, is tot op heden niet in werking getreden.

Momenteel is er dus (nog) geen algemene nadeelcompensatieprocedure. De verschillende variaties van de procedure zijn uitgewerkt in verschillende omgevingsrechtelijke wetten en regels. Veel gemeenten beschikken over een nadeelcompensatieverordening. De exacte invulling van de nadeelcompensatieregeling kan dus per gemeente verschillen.
Als u een aanvraag om nadeelcompensatie indient, moet deze aan een aantal formele eisen voldoen. Zo moet u aantonen dat er een verband bestaat tussen de geleden schade en een besluit van een bestuursorgaan. Het bestuursorgaan weegt vervolgens af of de schade binnen het normaal maatschappelijk risico valt. Daarbij is onder meer van belang of u had kunnen verwachten dat de schade zou optreden. Het risico op schade mag namelijk niet (actief óf passief) aanvaard zijn, als u van het schadeveroorzakend handelen op de hoogte was. Ook onderzoekt het bestuursorgaan of u onevenredig benadeeld bent in vergelijking met anderen.

Voor schade als gevolg van planologische besluiten is de planschaderegeling uit de Wet ruimtelijke ordening van toepassing.
Planschade ontstaat als het gevolg van besluiten van de overheid over planologie. Tegemoetkoming in planschade is een vorm van nadeelcompensatie.

De planschaderegeling is opgenomen in de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Volgens de Wro komen twee vormen van schade in aanmerking voor een tegemoetkoming: inkomensderving en vermindering van de waarde van een onroerende zaak.

U moet een aanvraag tot tegemoetkoming in planschade binnen vijf jaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders.
Catch Legal