Externe inhuur van onze juristen

Piekdrukte

In tijden van ombuigingen en personeelsstops worden vertrekkende (ervaren) medewerkers niet snel vervangen. Het afstoten van taken kan maar tot op zekere hoogte. Sterker nog, er lijken eerder taken bij te komen dan dat er verdwijnen. Dit betekent een steeds zwaardere belasting voor de zittende medewerkers. U kunt echter niet in het personeelstekort voorzien door (dure) externen in te huren, er is immers geen budget om iemand voor langere tijd in te huren. U bent ook niet bereid om concessies te doen ten aanzien van de kwaliteit. Wat is het alternatief?

U kunt de behandeling van (concrete) dossiers flexibel aan ons uitbesteden, om te voorkomen dat uw organisatie overbelast raakt. Wij voorkomen achterstanden, of werken achterstanden voor u weg. U spreekt met ons af dat wij inspringen in tijden van (ver)grote drukte. U bepaalt daarbij of, en zo ja, welke dossiers blijven liggen en welke dossiers wij behandelen. Onze juristen nemen deze dossiers over. Gewoon, op ons eigen kantoor. Onze diensten zijn specifiek ontwikkeld voor, en ingericht op, de gemeentelijke praktijk.

Ook de procesvertegenwoordiging in het bestuursrecht kunt u aan ons overlaten. Denkt u hierbij aan het (namens uw organisatie) voeren van bezwaar- en beroepsprocedures. Bij het procederen geven wij u een reële inschatting van de haalbaarheid van de zaak.

Bij het overnemen van concrete dossiers bij procesvertegenwoordiging werken wij met gunstige vaste tarieven, zodat u weet waar u aan toe bent.

Meer weten over het overnemen van dossiers bij piekdrukte? Neem gerust contact op.

Gemeentelijke regelgeving

Hoewel het niet het meest spannende onderwerp is: de basis voor elk optreden van het gemeentebestuur wordt gevormd door regelgeving. De bevoegdheden van het gemeentebestuur, de wijze van besturen en de regels voor besturen: het valt uiteindelijk allemaal terug te vinden in verschillende gemeentelijke (beleids)regels en voorschriften.

Gelukkig komt “niet alle zegen van boven” en kan de gemeente over veel onderwerpen haar eigen regels (verordeningen) maken. De gemeenteraad heeft een autonome verordenende bevoegdheid en kan op die manier inspelen op de concrete, lokale bijzonderheden. Maakt uw gemeente optimaal gebruik van de mogelijkheden die er zijn? Is er voldoende tijd en mankracht beschikbaar om effectieve verordeningen te maken, of is de regelgeving het sluitstuk van de besluitvorming?

Het maken van verordeningen is een vak apart. Op rijksniveau is er een speciale opleiding voor wetgevingsjuristen en worden wetsvoorstellen voor advies aan de specialisten van de Raad van State voorgelegd. Hoe is het in uw organisatie geregeld? Heeft u wetgevingsspecialisten in dienst? Is de kwaliteit en de effectiviteit van de gemeentelijke regelgeving geborgd? Kunt u maatwerk leveren, of beperkt u zich noodgedwongen tot het overnemen van beschikbare modelverordeningen? Is uw verordeningenbestand toegankelijk? Is de APV actueel? Heeft u een Algemene Subsidieverordening? Zijn de beleidsregels up-to-date?

Wij helpen u om de gemeentelijke regelgeving op orde te brengen. Wij controleren en actualiseren waar nodig voor u de bestaande regelgeving, en ondersteunen u bij het formuleren van nieuwe regelgeving. Laat uw gemeentelijke regelgeving door ons team van deskundige juristen analyseren en actualiseren, dan zult u optimaal gebruik kunnen maken van uw gemeentelijke bevoegdheden.

Meer weten over het op orde brengen van uw regelgeving? Neem gerust contact op.

Basiscursus bestuursrecht voor medewerkers gemeente

Uw gemeente verricht veel werkzaamheden waarbij een bepaalde mate van juridische kennis belangrijk is. Zo krijgen de gemeentelijke inkopers onvermijdelijk met het privaatrecht te maken, net zoals de gemeentelijke handhavers onvermijdelijk met het bestuursrecht te maken krijgen en uw consulenten moeten besluiten over uitkeringszaken. Omdat het nou eenmaal onmogelijk is om de gemeentejuristen bij elk dossier en bij elk besluit te betrekken, zouden ook de niet-juristen binnen uw organisatie basiskennis van het recht moeten hebben. Dat is echter niet vanzelfsprekend het geval. Daardoor loopt uw organisatie onnodige juridische risico’s, die meestal ook financiële en politieke gevolgen met zich meebrengen.

Om te voorzien in de benodigde juridische kennis voor niet-juristen bieden wij verschillende basiscursussen aan. De bedoeling van die cursussen is om niet-juristen meer gevoel voor juridische risico’s en kansen te geven en hen een juridische antenne te laten ontwikkelen, zodat zij:
• weten welke toezeggingen ze wel en niet kunnen doen;
• kunnen beoordelen of een dossier (politiek) gevoelig is of kan worden;
• tijdig kunnen inschatten of de gemeentejuristen moeten worden gewaarschuwd;
• effectief kunnen handelen bij reguliere besluiten en in reguliere dossiers;
• effectief kunnen (onder)handelen bij het aangaan van contracten;
• overtuigend kunnen optreden in een bezwaarprocedure of bij de rechter.

Onze cursussen zijn speciaal ontwikkeld voor en gericht op de gemeentelijke praktijk. Ze zijn geschikt voor elke medewerker die zich bezig houdt met bestuursrechtelijke onderwerpen. U kunt hierbij denken aan: de inkopers, de vergunningverleners, de toezichthouders, de handhavers, de medewerkers openbare orde en veiligheid, de medewerkers burgerzaken, de leerplichtambtenaren, enzovoorts.

Wij bieden de cursussen “inhouse” aan, zodat het volgen van de cursus zo min mogelijk beslag legt op de tijd van uw medewerkers. In overleg met u stellen wij het maximale aantal deelnemers vast. U bepaalt zelf of de cursus meer interactief is, of juist de vorm krijgt van een hoorcollege. U heeft daarmee ook de gelegenheid om medewerkers van verschillende afdelingen juist wel of juist niet gezamenlijk cursus te laten volgen.

Meer weten over scholing van uw medewerkers? Neem gerust contact op.