Gratis vergunning na 1 juli 2013?

Bij het in werking treden van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) heeft de wetgever bedacht dat het na 1 juli 2013 niet meer mogelijk is om bij de afgifte van een omgevingsvergunning leges te heffen indien het bestemmingsplan ouder is dan tien jaar. Het is de vraag of de gemeenten deze datum halen. De feiten over de gratis vergunning voor u op een rij.

In artikel 3.1, vierde lid, van de Wro is vastgelegd dat de bevoegdheid tot het invorderen van rechten van de door het gemeentebestuur verstrekte diensten die verband houden met een bestemmingsplan dat ouder is dan tien jaar dan wel waarvoor geen verlengingsbesluit is vastgesteld, vervalt. Simpel gezegd: Er kunnen geen leges meer worden geïnd voor vergunningen die worden verleend op grond van het bestemmingsplan indien het bestemmingsplan ouder is dan tien jaar en er ook geen verlengingsbesluit is vastgesteld. De overschrijding van deze termijn moeten gemeenten bekend maken (artikel 3.1, vijfde lid, van de Wro).

De tienjaarlijkse herziening is in de wet opgenomen om de actualiteit van de planologische regels van gemeenten te waarborgen. In de wettelijke regelingen die golden voor de Wro was een dergelijke bepaling ook al opgenomen, alleen gold er geen financiële of andere juridische consequentie. In aanloop naar de datum van 1 juli 2013 zijn vele gemeenten een inhaalslag gestart met het streven dat alle bestemmingsplannen op tijd actueel zijn.

Het genoemde verlengingsbesluit lijkt uitkomst te bieden. Niets is minder waar. Uit de parlementaire toelichting blijkt dat verlening alleen mogelijk is indien het gemeentebestuur van oordeel is dat “oude” regels nog in overeenstemming zijn met een goede ruimtelijke ordening én dat dit oordeel moet worden gemotiveerd. Tegen dat besluit staat bezwaar en beroep open (de uniforme openbare voorbereidingsprocedure is niet automatisch van toepassing). Het lijkt mij voor een gemeentebestuur moeilijk om bij sterk verouderde plannen een goede motivatie voor verlenging te vinden.

Dat de wettelijke datum voor vele gemeenten toch nog te snel komt, zal m.i. na 1 juli 2013 blijken. Voor mensen die voornemens zijn een omgevingsvergunning aan te vragen, loont het om te onderzoeken hoe oud het geldende bestemmingsplan is en de aanvraag later in te dienen indien de termijn van tien jaar op of na 1 juli 2013 verstrijkt. De behandeling van de vergunning is dan mogelijk gratis! Ook is het indienen van bezwaar en beroep tegen een verlengingsbesluit zinvol als de motivering niet deugdelijk is.

We wachten 1 juli 2013 af.

Catch Legal, Jet de Graaf, 17 mei 2013.
Meer weten? Neem gerust contact op.

Interessant artikel?

Deel op facebook
Deel op Twitter
Deel op Linkdin
Deel via mail

Gerelateerde berichten

Catch Legal