De inwerkingtreding van de Omgevingswet staat gepland op 1 januari 2021. Voor een soepele overgang naar het nieuwe stelsel zal gelijktijdig de Invoeringswet Omgevingswet (hierna: Invoeringswet Ow) in werking treden. Met de Invoeringswet Ow worden bestaande wetten aangepast of  ingetrokken wanneer deze opgaan in de Omgevingswet. De Invoeringswet Ow bevat ook overgangsrecht en wijzigt de Omgevingswet op een aantal punten. In een eerder blog schreef ik over deze wijzigingen en dan specifiek over hoe de systematiek voor bouwen door de Invoeringswet Ow gewijzigd wordt van vergunningplichtig naar vergunningvrij. Een bouwactiviteit zal vergunningvrij zijn, tenzij de bouwactiviteit in afdeling 2.3 van het Besluit bouwwerken leefomgeving als vergunningplichtig is aangewezen.

Op 29 oktober 2018 is de internetconsultatieversie van (het eerste ontwerp van) het Invoeringsbesluit Omgevingswet (hierna: Invoeringsbesluit Ow) gepubliceerd. Het Invoeringsbesluit Ow is een verdere uitwerking van de Invoeringswet Ow en zal concreet

  1. de vier uitvoeringsbesluiten (het Besluit activiteiten leefomgeving, Besluit bouwwerken leefomgeving, Besluit kwaliteit leefomgeving en Omgevingsbesluit) aanvullen;
  2. bestaande besluiten na inwerkingtreding van de Omgevingswet intrekken of wijzigen, en
  3. de zogenoemde ‘bruidsschat’ bevatten (de rijksregels die bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet naar de gemeente gaan).

Aanvulling Besluit bouwen leefomgeving

Door het Invoeringsbesluit Ow wordt afdeling 2.3 van het Besluit bouwwerken leefomgeving aangevuld. Bij de Invoeringswet Ow werd erop gewezen dat in deze afdeling een opsomming komt te staan van de vergunningplichtige bouwactiviteiten (de technische bouwtoets). Het is nu duidelijk dat in afdeling 2.3 een ‘afbakening van vergunningplichten’ komt te staan: een set criteria aan de hand waarvan kan worden bepaald of de bouwactiviteit vergunningplichtig is.

De internetconsultatie loopt tot 21 december 2018. Een ieder heeft tot die datum de mogelijkheid om te reageren op het Invoeringsbesluit Ow. Halverwege 2019 wordt het (aangepaste) Invoeringsbesluit Ow voorgelegd aan de Tweede Kamer. In de tweede helft van 2020 moet het Invoeringsbesluit Ow Omgevingswet zijn vastgesteld.

Heeft u vragen over de internetconsultatie van het Invoeringsbesluit Ow? Neem contact op met onze specialist Luuk Scheppers.