Rechtsgevolg van een vergunningvoorschrift

Aan vergunningen kunnen voorschriften worden verbonden. Maar alleen voorschriften met rechtsgevolg zijn bij het verlenen van de vergunning appellabel.

Aan eiser is een exploitatie- en terrasvergunning verleend, waaronder voor een gevelterras en voor een terras op een brugdeel aan de overzijde van het café. In de vergunning is het voorschrift opgenomen dat bij meer dan één terrasovertreding de exploitatie- en terrasvergunning zullen worden ingetrokken. Eiser kan zich in dit voorschrift niet vinden en stelt bezwaar en vervolgens beroep in bij de rechtbank.

Ter zitting betoogt eiser dat elk voorschrift dat aan de vergunning is verbonden rechtsgevolg heeft. Volgens de rechtbank is dit onjuist. Een vergunningvoorschrift kan bijvoorbeeld slechts een mededeling van informatieve aard zijn waaraan geen rechtsgevolg is verbonden. De rechtbank verwijst hiervoor naar een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van State (hierna: de Afdeling) van 24 februari 2010 (ECLI:NL:RVS:2010:BL5363). Aldaar was aan een vergunning voor het innemen van een ligplaats het voorschrift verbonden dat bij verbouwing de vergunninghouder gehouden is aan de maten uit het stadsdeelbeleid. Volgens de Afdeling is hier slechts sprake van een mededeling van informatieve aard en heeft dit voorschrift dan ook geen rechtsgevolg. Welke voorschriften dan wel rechtsgevolg hebben, heeft de Afdeling uitgelegd in de uitspraak van 16 november 2011 (ECLI:NL:RVS:2011:BU4598):

  • indien aan de betrokkene een rechtens verbindende verplichting wordt opgelegd;
  • hem enig recht wordt onthouden of
  • indien hij anderszins direct wordt geraakt in zijn rechtspositie.

De rechtbank geeft in onderhavige zaak als voorbeeld dat dit bijvoorbeeld het geval is met de aan de terrasvergunning verbonden voorschriften omtrent de afmetingen en openingstijden. Gelet op bovenstaande is de rechtbank van oordeel dat het bestreden voorschrift geen rechtsgevolg heeft. Het voorschrift bevat een (informatie) aankondiging van een nog te nemen besluit, te weten een besluit tot intrekking van de terrasvergunning, indien meer dan één overtreding wordt geconstateerd. Eiser kan te zijner tijd tegen een dergelijk intrekkingsbesluit een rechtsmiddel aanwenden.

Bij het beoordelen van een vergunning met voorschriften waar wellicht bezwaren tegen bestaan, is het raadzaam te onderzoeken wat het karakter is van zo’n voorschrift. Bovenstaand rijtje kan bij deze beoordeling helpen.

Catch Legal, Tanne van Wissen.
Meer weten? Neem gerust contact op.

Interessant artikel?

Deel op facebook
Deel op Twitter
Deel op Linkdin
Deel via mail

Gerelateerde berichten

Zonnepanelen-erfgoed

De zon op je dak!

Nederland wil verduurzamen. Waar wij in eerdere blogs schreven over de planologische (on)mogelijkheden voor een warmtepomp en over de Europese Noodverordening Hernieuwbare Energie, staan wij

Lees meer...
Catch Legal