Padelbaan in de bebouwde omgeving, een slechte match?

De vraag om padelbanen groeit. Een aantal jaar geleden was deze sport onbekend, maar nu schieten padelbanen als paddenstoelen uit de grond. Om aan de vraag te voldoen, realiseren (met name tennisverenigingen) nieuwe padelbanen. Op het eerste oog lijkt dit een win-win situatie: de tennisverenigingen trekken meer leden aan en er wordt meer bewogen. Toch is niet iedereen blij met deze ontwikkeling: vooral bij omwonenden leidt een padelbaan soms tot enorme ergernis. Dit levert interessante jurisprudentie op. Want, hebben deze omwonenden eigenlijk een punt?

Game

Voor wie niet bekend is met de sport: padel is een combinatie tussen tennis en squash. Er wordt net als bij tennis met twee of vier personen gespeeld, maar padelbanen zijn kleiner dan een tennisbaan. Door de ballen, de muren en het harde racket ervaren omwonenden over het algemeen meer geluidhinder dan bij een potje tennis.

Vooraf is het goed om duidelijk te maken dat de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) padel vooralsnog gelijkstelt met tennis. Zo stelt de Afdeling dat padel wordt aangeduid als een mix tussen tennis en squash en dat de ruimtelijke uitstraling van padelbanen niet erg verschilt van een tennisbaan. Dit betekent dus ook dat ruimtelijk gezien een tennisbaan, in de meeste gevallen, kan worden ingewisseld voor een padelbaan.

Vervolgens zijn er in de rechtspraak twee situaties die je moet onderscheiden, namelijk: procedures tegen overlast van bestaande padelbanen en procedures tegen nieuw aan te leggen padelbaan. Bij bestaande padelbanen is het ruimtelijke besluit dat de padelbaan mag worden gebruikt al onherroepelijk, oftewel: het feit dat er een padelbaan kan worden aangelegd staat vast. Wel moet het gebruik van een padelbaan voldoen aan de regels van het Activiteitenbesluit, in het bijzonder de geluidsnormen uit afdeling 2.8 van dit besluit. Bij klachten of verzoeken om handhaving zal het bevoegd gezag moeten controleren of de geluidsnormen worden geschonden.

Recente uitspraak padelbaan Noord-Holland
Een voorbeeld waarbij niet aan het Activiteitenbesluit werd voldaan is een recente uitspraak van de rechtbank Noord-Holland. Omwonenden hadden in deze zaak last van het geluid van de padelbanen van een tennisvereniging. Na een akoestisch onderzoek bleek dan ook dat de padelbanen niet voldeden aan de normen uit artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit. Uiteindelijk besloot de rechter dat de padelbanen voorlopig niet meer gebruikt mochten worden tussen 20:00 uur en 07:00 uur, zolang de padelbanen niet voldoen aan de normen uit het Activiteitenbesluit.

Bij procedures tegen nieuwe ruimtelijke besluiten voor padelbanen ligt de situatie net iets anders. Er moet in dit geval nog een omgevingsvergunning worden verleend of een bestemmingsplan worden vastgesteld en er is voor omwonenden dus de kans om te procederen tegen het ruimtelijke besluit.  Hierbij is het aandachtspunt dat de Afdeling  padel (vooralsnog) hetzelfde beoordeelt als tennis en daarom ook dezelfde afstandsnormen gebruikt als bij tennis (de afstand tussen de padelbaan en woningen). Voor meer uitleg over deze afstandsnormen verwijzen wij naar onze blogreeks over milieuzonering.

Wij zullen de lezer van deze blog verder niet vervelen met allerlei interessante, juridisch-technische vragen als: is een padelbaan een bouwwerk (zie uitspraak rechtbank Den Haag)? Of moet de mogelijke geluidsoverlast worden meegenomen bij het beoordelen van bouwvergunning (zie uitspraak rechtbank Rotterdam)?

Ruimtelijk uitstraling padelbaan gelijk aan een tennisbaan?
Wij willen ons in deze blog graag focussen op het, wat ons betreft, belangrijkste punt: het idee dat de ruimtelijke uitstraling van padel gelijk is aan die van tennis. Zolang gemeenten in hun bestemmingsplannen, rechters in hun uitspraken en de wetgever in wettelijke regelgeving niet erkennen dat padel meer geluid belastend is dan bijvoorbeeld tennis, verandert er niet zoveel. Padelliefhebbers zullen hier blij mee zijn, omwonenden die overlast ervaren van de banen vermoedelijk wat minder.

Voor beide groepen lijkt het beter om dit onderscheid wel te erkennen, onder andere om de stemming in de buurt goed te houden. Voor een tennis- en padelvereniging is het een prettige gedachte dat ze minder overlast veroorzaken en omwonenden hebben geen tot minder last van het kaatsen van de padelbal. Verder is een gevolg van erkenning vaak ook dat men naar oplossingen gaat zoeken. En die zijn er ook. Denk hierbij bijvoorbeeld aan geluidswallen, akoestische doeken of zelfs een alternatieve ligging van de padelbaan of -banen.

Set

De afgelopen periode zijn steeds meer nieuwe inzichten gekomen over geluidsoverlast door padel. Zo blijkt uit verschillende nieuwsberichten dat gemeenten de stekker trekken uit de aanleg van nieuwe padelbanen. Ook is onlangs de nieuwe ‘Handreiking Padel en Geluid’ verschenen, opgesteld door onder andere de Nederlandse Stichting Geluidshinder, NOC-NSF en de Vereniging van Padelbaanbouwers Nederland. Uit deze Handreiking volgt dat de praktijk laat zien dat het geluid van padel  veel afwijkt van het geluid van tennis, waardoor de richtafstanden die voor tennis gelden niet geschikt zijn voor padel. Deze Handreiking adviseert daarom om meer afstand in te bouwen tussen padelbanen en nabijgelegen woningen (aanbevolen afstand varieert van 100 tot 210 meter). Voor omwonenden lijkt dit een positieve ontwikkeling.

Wat kunnen omwonenden op dit moment dan het beste doen wanneer er in hun omgeving een omgevingsvergunning of bestemmingsplan voor het aanleggen van een padelbaan wordt voorbereid? Zoals we hebben gezien werd in eerdere procedures de aansluiting gezocht met tennis, ook bij het uitvoeren van een akoestisch onderzoek. Nu men zich steeds meer begint te realiseren dat deze vergelijking spaak loopt, lijkt het akoestisch onderzoek dan ook het instrument te zijn om te zorgen voor een goed geluidklimaat. Ons advies is dan ook om altijd een akoestisch onderzoek uit te laten voeren bij de voorbereiding van een ruimtelijk besluit voor de aanleg van een padelbaan.

Match

We hebben gezien dat padel steeds populairder wordt in Nederland, maar dat hierdoor ook de geluidsoverlast  toeneemt. In de huidige rechtspraak ligt de nadruk nog vooral op de overeenkomsten tussen tennis en padel en niet op de (geluids)verschillen.

Uit nieuwe inzichten blijkt steeds meer de noodzaak voor een duidelijker onderscheid tussen de ruimtelijke effecten van tennis en padel. Voor omwonenden, maar ook voor gemeenten geldt dat alertheid bij het plannen voor een nieuwe padelbaan geboden is. Rest ons niets anders dan u een prettige wedstrijd te wensen!

Interessant artikel?

Deel op facebook
Deel op Twitter
Deel op Linkdin
Deel via mail

Gerelateerde berichten

keuzevrijheid omgevingsplan

Omgevingsplan deel III: keuzevrijheid!

Inmiddels zijn we aanbeland bij de laatste blog over regels die vanuit gemeentelijke verordeningen wel of niet naar het omgevingsplan over zullen gaan. Dit maal regels uit verordeningen waarbij de gemeente mag kiezen of deze worden opgenomen in het omgevingsplan. Keuzevrijheid dus!

Lees meer...
Catch Legal