Algemene voorwaarden

 1. Catch Legal B.V. is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt de juridische rechtspraktijk te beoefenen in de ruimste zin van het woord.
 2. De bedingen in deze algemene voorwaarden gelden voor Catch Legal B.V. en alle personen die voor Catch Legal B.V. werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering van een opdracht door Catch Legal B.V. zijn ingeschakeld.
 3. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden,
  offertes en overeenkomsten voor advisering, projecten, interim- en managementfuncties tussen Catch Legal B.V. en opdrachtgevers, voor zover daarvan in de concrete offerte dan wel overeenkomst niet wordt afgeweken. De dienstverlening van Catch Legal B.V. valt onder de bepalingen 7:400 BW en verder die zien op de rechtsverhouding “overeenkomst van opdracht”.
 4. Het staat Catch Legal B.V. vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen medewerkers van Catch Legal B.V. te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.
 5. Catch Legal B.V. zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten en bij de uitvoering van alle werkzaamheden, de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
 6. De partners en medewerkers van Catch Legal B.V. zullen de door hen te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting.
 7. Het honorarium van de medewerker van Catch Legal B.V. is gebaseerd op een bij de opdrachtbevestiging overeengekomen uurtarief plus kantoorkosten. Omzetbelasting en reis- en verblijfkosten maken geen onderdeel uit van het uurtarief, tenzij anders is bepaald in de offerte. Andere kosten worden in overleg door Catch Legal B.V. op declaratiebasis bij opdrachtgever in rekening gebracht.
 8. Het honorarium en de kosten zoals in artikel 7 genoemd, worden maandelijks achteraf bij declaratie in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Betaling geschiedt binnen veertien dagen na declaratiedatum. Indien betaling achterwege blijft is Catch Legal B.V. gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven, ongeacht de tenaamstelling van de declaratie.
 9. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement raakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft Catch Legal B.V. het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen.
 10. Indien de uitvoering van een opdracht door Catch Legal B.V. leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11, steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheids-verzekering van Catch Legal B.V. wordt uitbetaald.
 11. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in artikel 10 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid door Catch Legal B.V. uitgesloten.
 12. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam. Deze algemene voorwaarden zijn opgenomen op de website van www.catchlegal.nl.

Download hier onze algemene voorwaarden: Algemene Voorwaarden Catch Legal BV (pdf)

Catch Legal