Natuur

Ontwikkelingen en bouwprojecten mogen niet leiden tot verslechtering of verstoring van beschermde natuurgebieden. We moeten zuinig zijn op de natuur en de milieueffecten in de gaten houden.
Portretten-CL2021-17

mr. Valentijn van der Stap

Jurist

Juridisch advies over natuurbescherming

Zorgvuldig met natuur

“In Nederland staat de natuur onder druk. Hierdoor is het extra belangrijk om zorgvuldig te werk te gaan met plannen en projecten die negatieve gevolgen hebben op de natuur.” – Valentijn van der Stap
Dat we zuinig moeten zijn op de natuur spreekt voor zich, maar op welke manier dat moet en welke regels daarbij horen, kan best ingewikkeld zijn. De natuurwetgeving is terug te vinden in de Omgevingswet en heeft betrekking op plant- en diersoorten en op de bescherming van gebieden (zoals Natura 2002 gebieden). Denk daarbij aan regels voor bijvoorbeeld vleermuizen en stikstof die als gevolg van bouwwerkzaamheden kan komen in een Natura2000-gebied. Significant negatieve effecten moeten kunnen worden uitgesloten.

Niet alleen grote bouwprojecten maar ook kleinschalige ruimtelijke ontwikkelingen kunnen invloed hebben op de natuur. Om aangewezen natuurgebieden en onze flora en fauna te beschermen, geldt daarom voor sommige projecten een vergunningplicht op grond van de Omgevingswet. Ook tijdens de bouw- of gebruiksfase moet vaak worden voldaan aan regels, zodat beschermde plant- en diersoorten niet of minimaal lijden onder de werkzaamheden of het gebruik.

Gelukkig kennen onze juristen de regels van a tot z. Dat neemt een hoop onduidelijkheid weg en scheelt zowel tijd als geld. Vermoedt u dat een (bouw)project of andere ontwikkeling geen doorgang zou mogen vinden? Of heeft u vragen over natuuraspecten binnen en buiten uw eigen initiatief? Wij helpen u verder door mee te denken en uw vragen te beantwoorden. Maak gebruik van onze kennis!

Artikelen over Natuur

Meer informatie

De Omgevingswet beschermt net als de voorheen geldende Wet natuurbescherming vele in het wild en van nature in Nederland voorkomende dieren. De natuurregels in de Omgevingswet zijn ontstaan als gevolg van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. In de Omgevingswet staan verbodsbepalingen met betrekking tot het aantasten, verontrusten of verstoren van beschermde dier- en plantsoorten, hun nesten, holen en andere voortplantings- of vaste rust- en verblijfsplaatsen. De regelgeving kent verschillende beschermingsregimes voor diverse plant- en diersoorten.
Als uw ruimtelijke ontwikkeling in (de nabijheid van) een Natura 2000-gebied plaatsvindt, dan moet worden onderzocht of de ruimtelijke ontwikkeling kan leiden tot verslechtering of verstoring van de kwaliteit van het gebied. Dit wordt ook wel de verslechterings- en verstoringstoets genoemd. Een grote veroorzaker van verslechtering of verstoring van de kwaliteit van een Natura 2000-gebied is de depositie van stikstof in dat gebied. Indien uw geplande ontwikkeling de kwaliteit van een Natura 2000-gebied kan verslechteren of verstoren, kan een vergunning verplicht zijn.
Nu de Omgevingswet in werking is getreden is het belangrijk om te weten dat bepaalde termen en wetten van naam zijn veranderd.
Overheidsniveau Wet natuurbescherming (Wnb) Omgevingswet
Rijk Rijksnatuurvisie Nationale omgevingsvisie
Provincie Provinciale natuurvisie Provinciale omgevingsvisie
Gemeente Gemeentelijke omgevingsvisie /td>
Catch Legal