Woo en geheimhouding

Uitgebreide informatie over het doen en laten van overheden is niet altijd beschikbaar. Dit terwijl u transparantie wenst. Wij helpen u de documenten waarnaar u op zoek bent te ontvangen.
Lukas-Klein

mr. Lukas Steevensz

Jurist

Openbaarheid van informatie

“Het recht op informatie is een belangrijk goed, zeker als deze informatie een verschil kan maken.” – Lukas
Overheden beschikken over meer informatie dan alleen de informatie die openbaar toegankelijk is. Deze informatie is lang niet voor iedereen interessant en/of relevant. Maar in sommige gevallen is het beschikken over deze informatie juist wél van belang. Bijvoorbeeld om tegen een besluit in rechte op te komen of misstanden aan de kaak te stellen.

Het is altijd mogelijk om een overheid om informatie te vragen. In sommige gevallen kan het echter van toegevoegde waarde zijn om achterliggende documenten openbaar te laten maken. In dat geval kunt u op grond van de Wet open overheid een formeel verzoek indienen om de gevraagde stukken te openbaren. Dit wordt ook wel een Woo-verzoek genoemd.

Een goed Woo-verzoek opstellen vraagt best even wat aandacht; u wilt immers snel de gevraagde informatie. Met een goed verzoek zou de desbetreffende overheid hier ook snel aan tegemoet kunnen komen. Wilt u graag bepaalde informatie van de overheid ontvangen of heeft een overheid uw verzoek om informatie (deels) geweigerd en bent u het hier niet mee eens? Wij helpen u bij het benaderen van de overheid om de gewenste informatie te ontvangen.

Meer informatie

In de meeste gevallen adviseren wij om samen met de overheid te kijken of de stukken die u graag wilt hebben, kunnen worden verstrekt. Leidt zo’n overleg niet tot het gewenste resultaat of werkt de overheid, om wat voor reden dan ook, onvoldoende mee? Dan kan een Woo-verzoek uitkomst bieden. In het Woo-verzoek moet duidelijk worden omschreven bij wie u om openbaarmaking van informatie vraagt. Daarnaast moet ook zo precies mogelijk worden omschreven om welke informatie het gaat. De informatie die u vraagt moet daadwerkelijk bestaan, vastgelegd zijn in documenten en in het bezit zijn van de overheid. Als de overheidsorganisatie waar u het verzoek indient niet over de stukken beschikt waarnaar u op zoek bent, dan moeten zij uw verzoek doorsturen naar de plek binnen de overheid waar deze stukken wél liggen. Zo komt uw verzoek uiteindelijk altijd op de juiste plek terecht. Alle informatie die de overheid naar aanleiding van uw Woo-verzoek verstrekt, wordt vervolgens voor een ieder openbaar gemaakt zodat iedereen vanaf dat moment toegang heeft tot deze informatie. Duidelijk beschrijven naar welke informatie u op zoek bent, klinkt soms makkelijker dan het is. Onze juristen hebben veel kennis over het soort stukken dat de overheid produceert en helpen u bij het opstellen van een concreet verzoek. Hoe beter het verzoek is opgesteld, hoe groter de kans dat u binnen de kortste tijd krijgt wat u zoekt.
Het opvragen van informatie door middel van een Woo-verzoek betekent niet dat u deze informatie ook ontvangt. Ook al voldoet de aanvraag aan de wettelijke vereisten, dan nog bestaat de bevoegdheid om in sommige gevallen de gevraagde informatie (deels) niet te verstrekken. In de Wet open overheid zijn verschillende weigeringsgronden opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan de veiligheid van de Staat, economische of financiële belangen of bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Voor de meeste van deze gronden zal de overheidsinstantie moeten motiveren waarom het weigeren van de informatie belangrijker is dan het algemeen belang van openbaarmaking. Omdat u niet weet wat er precies staat in de informatie die wordt geweigerd, is het lastig om te beoordelen of de overheid wel een goede belangenafweging heeft gemaakt. Het is daarom aan te raden om een jurist aan uw zijde te hebben die u bij het indienen van een Woo-verzoek kan begeleiden en ook kan beoordelen of informatie al dan niet terecht is geweigerd. Onze juristen zijn gespecialiseerd in de Wet open overheid en kunnen namens u een Woo-verzoek indienen en u adviseren over de ontvangen stukken. Onze juristen hebben ook ruime ervaring met de behandeling en beoordeling van Woo-verzoeken namens verschillende overheden. Daardoor beschikken de juristen van Catch Legal over kennis die in uw voordeel werkt.
Het kan voorkomen dat op grond van de wet geheimhouding wordt opgelegd op informatie of een stuk dat bij de overheid ligt. Als een Woo-verzoek ook ziet op stukken waar geheimhouding op rust, moet dit door de overheid worden gezien als een verzoek om die geheimhouding op te heffen. De overheid moet dan kijken of het nog steeds belangrijk is om de informatie geheim te houden, of dat hier inmiddels geen goede reden meer voor is. Als de geheimhouding wordt opgeheven zal de informatie inhoudelijk worden beoordeeld en al dan niet worden verstrekt. Blijft het stuk geheim, dan blijft een inhoudelijke beoordeling achterwege en wordt de informatie geweigerd. Net als bij de weigering van een Woo-verzoek kan het voor u lastig zijn om te beoordelen of de overheid de informatie terecht langer geheim wil houden. Onze juristen hebben mede door hun ruime ervaring bij overheden kennis van de (on)mogelijkheid om geheimhouding op te leggen. Denkt u dat de geheimhouding die is opgelegd op door u gevraagde informatie moet worden opgeheven, of heeft u een vraag over geheimhouding? Neem dan contact op met een van onze juristen. Samen met u kunnen wij vervolgens kijken of een oordeel van de rechter hierover uitkomst kan bieden en staan wij u bij in dat proces.
Catch Legal