Het Gerechtshof bevestigt: het college van burgemeester en wethouders is aansprakelijk voor niet nagekomen toezegging

In 2015 schreven wij een blog over een arrest van de Hoge Raad inzake de aansprakelijkheid van het college van burgemeester en wethouders wegens een niet nagekomen toezegging (ECLI:NL:HR:2015:1683). De Hoge Raad heeft de zaak destijds terugverwezen naar het Gerechtshof. Het Gerechtshof Amsterdam heeft inmiddels uitspraak gedaan, waarbij de overwegingen van de Hoge Raad zijn bevestigd (ECLI:NL:GHAMS:2017:2125). Een korte weergave van de zaak.

Niet opnemen is voldoende voor tekortkoming

Het college van burgemeester en wethouders (hierna: college) zegt aan de eigenaar van een perceel toe in een nieuw bestemmingsplan ter plaatse van een bestaande dienstwoning een woonbestemming op te nemen. Het college is het bestuursorgaan dat het bestemmingsplan voorbereidt, de gemeenteraad is het bestuursorgaan dat over de vaststelling ervan besluit.

De toezegging wordt op schrift gesteld, maar het college vergeet om de woonbestemming als zodanig in het bestemmingsplan op te nemen. Het Gerechtshof volgt de Hoge Raad in de overweging dat voor de vraag of het college aansprakelijk kan worden gehouden voor deze tekortkoming, niet moet worden gekeken naar de kans van slagen dat de woonbestemming zou zijn verwezenlijkt. Immers, met het niet opnemen van de woonbestemming in het bestemmingsplan is iedere kans dat met het bestemmingsplan een woonbestemming wordt verwezenlijkt ontnomen, en is de tekortkoming aldus gegeven.

Schade

Nu de tekortkoming aan de zijde van het college vaststaat, beoordeelt het Gerechtshof of sprake is van schade. Daarvoor kijkt het Gerechtshof of de kans op een woonbestemming niet nihil dan wel zeer klein is. Is de kans op verwezenlijking nihil dan wel zeer klein, dan is er geen sprake van schade. Dat de destijds geëntameerde artikel 19 van de WRO-procedure (nu omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik) niet het beoogde resultaat heeft gehad, aangezien Gedeputeerde Staten haar goedkeuring heeft onthouden, maakt de kans op verwezenlijking niet nihil. Die procedure is enkele jaren ná de toezegging doorlopen. Het Gerechtshof kijkt naar de wet- en regelgeving en het juridisch-planologisch beleid ten tijde van de toezegging. Gelet op de inhoud daarvan (de beleidsvrijheid van de gemeenteraad was destijds ruimer), was de kans van verwezenlijking van een woonbestemming niet nihil of zeer klein.

Conclusie

Gelet op de stellige overwegingen van de Hoge Raad komt de uitspraak van het Gerechtshof niet uit de lucht vallen. Het Gerechtshof verklaart voor recht dat het college aansprakelijk is. De hoogte van de schade wordt via een aparte schadestaatprocedure vastgesteld. Bij de bepaling van de hoogte van het schadebedrag zal de kans van slagen (lees: de kans dat een woonbestemming als zodanig met het bestemmingsplan zou zijn verwezenlijkt) wederom een rol spelen.

De hoogte van de schadevergoeding is dus nog gissen. Met deze uitspraak wordt in ieder geval wel bevestigd dat bestuursorganen niet zonder consequentie tekort kunnen schieten bij de door hen gedane toezeggingen.

Catch Legal, Merel Brinkman
Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op.

Interessant artikel?

Share on facebook
Deel op facebook
Share on twitter
Deel op Twitter
Share on linkedin
Deel op Linkdin
Share on email
Deel via mail

Gerelateerde berichten

Oekraïne

Tijdelijke bescherming in de EU voor vluchtelingen uit Oekraïne

Catch doet een uitstapje naar het vreemdelingenrecht: omdat we doen wat we kunnen voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne zijn veel burgers gevlucht naar andere landen. Zo ook naar Nederland. De Raad van de Europese Unie heeft besloten dat personen die aan de voorwaarden voldoen uit het uitvoeringsbesluit aanspraak kunnen maken op tijdelijke bescherming in de EU.

Lees meer...
Catch Legal