Coördinatieregeling

Indien diverse besluiten, waarop een coördinatieregeling van toepassing is, gelijktijdig bekend worden gemaakt, worden zij voor de mogelijkheid van beroep als één besluit aangemerkt. Dit houdt echter niet van rechtswege in dat een beroep, indien duidelijk is dat het zich richt tot één van de besluiten, ook moet worden toegedicht aan de overig gecoördineerd genomen besluiten (ECLI:NL:RVS:2012:BX3238).

Met een coördinatieregeling, geregeld in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro), kunnen procedures met betrekking tot één project gecombineerd worden doorlopen. Als er meerdere besluiten zijn die met betrekking tot een bepaald project met elkaar samenhangen, kan aldus besloten worden deze te combineren. Hierdoor valt de voorbereiding van deze besluiten samen en kunnen zij bijvoorbeeld tegelijk ter inzage worden gelegd. Hierdoor kan een procedure sneller worden doorlopen. De besluiten die daadwerkelijk gelijktijdig op grond van artikel 3.32 Wro bekend worden gemaakt, worden, voor de mogelijkheid tot het instellen van beroep, als één besluit aangemerkt. Dit houdt in beginsel in dat slechts één keer beroep hoeft te worden ingesteld en niet tegen elk afzonderlijk besluit. De voorzitter van de Raad van State geeft in deze uitspraak echter aan, dat de mogelijkheid tot het in een keer instellen van beroep niet van rechtswege tot gevolg heeft dat het beroep inhoudelijk ziet op alle besluiten die vallen onder de coördinatieregeling. Althans indien het beroep -en in deze zaak tevens het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening- zich uitsluitend tot één van de besluiten richt.

Een voorbeeld om dit te illustreren: voor het bouwen van woningen worden met een coördinatieregeling diverse besluiten gecombineerd, te weten een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan en het bouwen, een vergunning voor het kappen van bomen en het maken van een uitrit. De besluiten worden allen gelijktijdig bekendgemaakt. Tegen deze besluiten wordt met één beroepschrift beroep ingesteld bij de rechtbank en wordt tevens -gelet op de spoedeisendheid- verzocht tot het treffen van een voorlopige voorziening. Als verzocht is tot het treffen van een voorlopige voorziening treedt volgens de wet een besluit niet eerder in werking, dan nadat op dat verzoek is beslist. Inhoudelijk ziet het beroep en het verzoek specifiek op het kappen van de bomen. Doordat het beroep en het verzoek alleen ziet op de kap, heeft het beroep geen gevolgen voor de overige besluiten onder de coördinatieregeling. De uitgestelde inwerkingtreding en het beroep zien derhalve ook niet op deze besluiten.

Het voordeel van de coördinatieregeling is dus dat in een keer beroep kan worden ingesteld tegen diverse besluiten. Indien echter meer besluiten aanleiding geven tot het instellen van beroep is het wel zaak in het beroepschrift dit duidelijk naar voren te brengen zodat het beroep kan worden aangemerkt te zijn gericht tegen de verschillende besluiten onder de coördinatieregeling.

Catch Legal, Tanne van Wissen.

Meer weten? Neem gerust contact op.

Interessant artikel?

Deel op facebook
Deel op Twitter
Deel op Linkdin
Deel via mail

Gerelateerde berichten

Zonnepanelen-erfgoed

De zon op je dak!

Nederland wil verduurzamen. Waar wij in eerdere blogs schreven over de planologische (on)mogelijkheden voor een warmtepomp en over de Europese Noodverordening Hernieuwbare Energie, staan wij

Lees meer...
Catch Legal