Wat wilt u bouwen?

Aanvragen om omgevingsvergunningen zijn buiten behandeling gesteld omdat volgens de gemeente niet alle benodigde gegevens zijn ingediend. De rechtbank Rotterdam denkt daar anders over (ECLI:NL:RBROT:2012:BX6329)

Eisers hebben omgevingsvergunningen aangevraagd voor bouwactiviteiten. Verweerder (de gemeente) heeft schriftelijk laten weten dat niet alle benodigde gegevens zijn meegestuurd. De gemeente geeft in de brieven aan welke gegevens nog ingediend moeten worden. Dit zijn praktisch alle gegevens zoals vermeld in het Regeling omgevingsrecht (hierna: Mor). In de brief wordt ook een termijn gegeven en wordt gewaarschuwd dat als niet tijdig de aanvullende stukken worden ingediend, de aanvragen buiten behandeling zullen worden gesteld. Na afloop van de termijn zijn de gevraagde gegevens niet geleverd en stelt de gemeente de aanvraag inderdaad buiten behandeling. Hiertegen wordt bezwaar gemaakt en vervolgens beroep ingesteld.

In beginsel is het aan het bevoegd gezag ( in dit geval de gemeente) om te bepalen welke gegevens en bescheiden als essentieel voor de beoordeling van de aanvraag moeten worden aangemerkt. De rechter toetst, vanwege deze beoordelingsvrijheid, terughoudend.

De gemeente heeft echter ruim drie bladzijden aan benodigde gegevens opgesomd. Het gaat om nagenoeg alle gegevens die zijn genoemd in de artikelen 2.1 tot en met 2.5 en 2.8 tot en met 2.12 van de Mor. In de brief van de gemeente is de tekst van die bepalingen letterlijk overgenomen. Uit artikel 4:2, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) volgt dat het bestuursorgaan slechts mag vragen om gegevens en bescheiden voor zover deze nodig zijn voor een goede beoordeling van de aanvraag en het nemen van een beslissing daarop. De rechtbank acht het niet aannemelijk dat nagenoeg alle gegevens overgelegd moeten worden uit de genoemde artikelen van de Mor. De gemeente zou met veel minder gegevens uit de voeten moeten kunnen. Temeer nu het bouwplan relatief bescheiden en weinig complex is. De gemeente had de aanvragen dan ook niet buiten behandeling mogen stellen, zonder de aanvragers de gelegenheid te bieden om specifieke, voor een goede beoordeling van de aanvragen noodzakelijke gegevens, alsnog te overleggen.

Catch Legal, Tanne van Wissen.
Meer weten? Neem gerust contact op.

Interessant artikel?

Share on facebook
Deel op facebook
Share on twitter
Deel op Twitter
Share on linkedin
Deel op Linkdin
Share on email
Deel via mail

Gerelateerde berichten

Oekraïne

Tijdelijke bescherming in de EU voor vluchtelingen uit Oekraïne

Catch doet een uitstapje naar het vreemdelingenrecht: omdat we doen wat we kunnen voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne zijn veel burgers gevlucht naar andere landen. Zo ook naar Nederland. De Raad van de Europese Unie heeft besloten dat personen die aan de voorwaarden voldoen uit het uitvoeringsbesluit aanspraak kunnen maken op tijdelijke bescherming in de EU.

Lees meer...
Catch Legal