Wat wilt u bouwen?

Aanvragen om omgevingsvergunningen zijn buiten behandeling gesteld omdat volgens de gemeente niet alle benodigde gegevens zijn ingediend. De rechtbank Rotterdam denkt daar anders over (ECLI:NL:RBROT:2012:BX6329)

Eisers hebben omgevingsvergunningen aangevraagd voor bouwactiviteiten. Verweerder (de gemeente) heeft schriftelijk laten weten dat niet alle benodigde gegevens zijn meegestuurd. De gemeente geeft in de brieven aan welke gegevens nog ingediend moeten worden. Dit zijn praktisch alle gegevens zoals vermeld in het Regeling omgevingsrecht (hierna: Mor). In de brief wordt ook een termijn gegeven en wordt gewaarschuwd dat als niet tijdig de aanvullende stukken worden ingediend, de aanvragen buiten behandeling zullen worden gesteld. Na afloop van de termijn zijn de gevraagde gegevens niet geleverd en stelt de gemeente de aanvraag inderdaad buiten behandeling. Hiertegen wordt bezwaar gemaakt en vervolgens beroep ingesteld.

In beginsel is het aan het bevoegd gezag ( in dit geval de gemeente) om te bepalen welke gegevens en bescheiden als essentieel voor de beoordeling van de aanvraag moeten worden aangemerkt. De rechter toetst, vanwege deze beoordelingsvrijheid, terughoudend.

De gemeente heeft echter ruim drie bladzijden aan benodigde gegevens opgesomd. Het gaat om nagenoeg alle gegevens die zijn genoemd in de artikelen 2.1 tot en met 2.5 en 2.8 tot en met 2.12 van de Mor. In de brief van de gemeente is de tekst van die bepalingen letterlijk overgenomen. Uit artikel 4:2, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) volgt dat het bestuursorgaan slechts mag vragen om gegevens en bescheiden voor zover deze nodig zijn voor een goede beoordeling van de aanvraag en het nemen van een beslissing daarop. De rechtbank acht het niet aannemelijk dat nagenoeg alle gegevens overgelegd moeten worden uit de genoemde artikelen van de Mor. De gemeente zou met veel minder gegevens uit de voeten moeten kunnen. Temeer nu het bouwplan relatief bescheiden en weinig complex is. De gemeente had de aanvragen dan ook niet buiten behandeling mogen stellen, zonder de aanvragers de gelegenheid te bieden om specifieke, voor een goede beoordeling van de aanvragen noodzakelijke gegevens, alsnog te overleggen.

Catch Legal, Tanne van Wissen.
Meer weten? Neem gerust contact op.

Interessant artikel?

Deel op facebook
Deel op Twitter
Deel op Linkdin
Deel via mail

Gerelateerde berichten

Zonnepanelen-erfgoed

De zon op je dak!

Nederland wil verduurzamen. Waar wij in eerdere blogs schreven over de planologische (on)mogelijkheden voor een warmtepomp en over de Europese Noodverordening Hernieuwbare Energie, staan wij

Lees meer...
Catch Legal