Ten onrechte voeren van uitgebreide procedure bij omgevingsvergunning is grond voor vernietiging

Indien op een omgevingsvergunning de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, mag de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (hierna: uov) uit de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) niet worden toegepast. Immers, er bestaat een spanning tussen beide procedures: bij de reguliere procedure kan een vergunning van rechtswege ontstaan, bij de uitgebreide procedure (met uov) kan dit niet. Dat de verkeerde procedure is gevolgd maakt niet dat geen van rechtswege verleende vergunning is ontstaan (ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ0877).

Met de aanvraag om omgevingsvergunning is aan de gemeente verzocht tot het uitbreiden van het hoofdgebouw. Conform de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) heeft de gemeente de aanvraag, nu de activiteit in strijd is met het van toepassing zijnde bestemmingsplan, terecht opgevat als een aanvraag omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan. De gemeente was kennelijk van mening de omgevingsvergunning alleen verleend kon worden door gebruik te maken van de zogenaamde projectafwijkingsomgevingsvergunning. De rechtbank is echter van mening dat de activiteit ook mogelijk kon worden gemaakt door toepassing te geven aan de zogenaamde kruimellijst van het Besluit omgevingsrecht (de activiteit voldoet immers aan de daarin genoemde voorwaarden). In tegenstelling tot de projectafwijkingsomgevingsvergunning, is de reguliere procedure voor een omgevingsvergunning die mogelijk wordt gemaakt met de kruimellijst daarop van toepassing. Wanneer welke procedure van toepassing is, wordt wettelijk voorgeschreven. De desbetreffende gemeente had dan ook niet de bevoegdheid een andere procedure te volgen. Bij de reguliere procedure kan een van rechtswege verleende omgevingsvergunning ontstaan indien niet binnen de wettelijke termijn wordt besloten. Na behandeling van de zienswijze, die bij de uitgebreide procedure hoort, is de vergunning verleend. Vervolgens hebben de buren beroep ingesteld bij de rechtbank.

De rechtbank is aldus tot de conclusie gekomen dat de verkeerde procedure is gevolgd waardoor de omgevingsvergunning vernietigd moet worden. Omdat de termijn voor het besluiten op de aanvraag om omgevingsvergunning waarbij toepassing wordt gegeven aan de reguliere procedure reeds is verstreken, is een omgevingsvergunning van rechtswege ontstaan. In beginsel staat tegen zo’n omgevingsvergunning eerst bezwaar en pas vervolgens beroep open. De mogelijkheid tot het indienen van bezwaar is, doordat de uov is gebruikt en dus zienswijzen naar voren gebracht konden worden, uitgesloten. Indien de mogelijkheid moet worden geboden om zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbesluit in te dienen (op grond van de uov), staat tegen het definitieve besluit geen bezwaar open, maar beroep en hoger beroep.

De partijen hebben echter kunnen instemmen met rechtstreeks beroep waardoor de rechtbank de behandeling heeft voortgezet. De rechtbank is vervolgens van mening dat de van rechtswege verleende omgevingsvergunning niet goed is gemotiveerd. Ook aan dit besluit kleeft een gebrek en kan dus niet in stand blijven. Gezien de voorgeschiedenis is de rechtbank van mening dat zij zelf in de zaak kan voorzien in plaats van de gemeente ‘opdracht’ te geven opnieuw op de aanvraag te beslissen. De gemeente heeft nog deskundigenrapporten overgelegd waaruit blijkt dat het bouwplan aanvaardbaar moet worden geacht. Mede gelet hierop beslist de rechtbank de omgevingsvergunning te verlenen.

Al met al voor ons een interessante uitspraak. Ook voor u kan deze uitspraak interessant zijn. Let bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een activiteit die in strijd is met het bestemmingsplan op hoe de beoordeling van de aanvraag moet worden voorbereid en of de juiste procedure wordt gevolgd. Vraag desnoods de gemeente om aan te geven waarom bijvoorbeeld geen toepassing wordt gegeven aan de kruimellijst. Bij twijfel, of voor algemene vragen, kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Catch Legal, Tanne van Wissen.
Meer weten? Neem gerust contact op.

 

Interessant artikel?

Deel op facebook
Deel op Twitter
Deel op Linkdin
Deel via mail

Gerelateerde berichten

Zonnepanelen-erfgoed

De zon op je dak!

Nederland wil verduurzamen. Waar wij in eerdere blogs schreven over de planologische (on)mogelijkheden voor een warmtepomp en over de Europese Noodverordening Hernieuwbare Energie, staan wij

Lees meer...
Catch Legal