Bestemmingsplan

De Wet ruimtelijke ordening bepaalt dat de gemeenteraad elke tien jaar een bestemmingsplan vaststelt voor het grondgebied van de gemeente (artikel 3.1 Wro). Een bestemmingsplan bestaat uit regels, een verbeelding (voorheen plankaart) en een toelichting. In de regels van een bestemmingsplan is opgenomen welke bestemming of bestemmingen gelden voor de gronden of gebieden van een gemeente. Denk hierbij aan wonen, horeca, bedrijven of tuin.

Aan elke bestemming zijn regels verbonden, zoals bouwvoorschriften en regels ten aanzien van het toegestane gebruik. Naast bouw- en gebruiksregels kan een bestemmingsplan ook regels bevatten over bijvoorbeeld slopen en het uitvoeren van werkzaamheden. Alle regels die in een bestemmingsplan worden gesteld moeten betrekking hebben op ‘een goede ruimtelijke ordening’.
Op de verbeelding staat aangegeven voor welke gronden welke bestemmingen en regels gelden. In de toelichting bij het bestemmingsplan wordt, vergezeld van de benodigde onderzoeken, verantwoording afgelegd over de gemaakte keuzes. Het is verstandig om vooraf te (laten) controleren wat u wel en niet mag op grond van de regels van het bestemmingsplan.

De gemeenteraad kan ook vaker dan elke tien jaar een nieuw bestemmingsplan vaststellen, bijvoorbeeld indien er op een bepaald perceel een nieuwe ontwikkeling plaatsvindt die niet binnen de regels van het geldende bestemmingsplan past. Dit wordt ook wel een postzegelplan genoemd.

Het Rijk en de provincies oefenen invloed uit op de inhoud van bestemmingsplannen door het vaststellen van regelgeving en beleid (bijvoorbeeld de Rijksstructuurvisie en de provinciale verordening). De hogere overheden stellen regels en wetten op waaraan een bestemmingsplan moet voldoen en welke ontwikkelingen zij onwenselijk vinden of juist graag stimuleren.

Procedure
Het college van burgemeester en wethouders maakt een ontwerp van een bestemmingsplan bekend, waarna iedereen binnen zes weken een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren kan brengen. De gemeente overweegt of de naar voren gebrachte zienswijzen tot een aanpassing van het bestemmingsplan leiden. Uiteindelijk stelt de gemeenteraad (al dan niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp) het bestemmingsplan vast en publiceert het college van burgemeester en wethouders het besluit tot vaststelling in de Staatscourant en op elektronische wijze op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Nadien kan degene die tevens een zienswijze heeft ingediend beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de rechter in eerste en enige aanleg).

Toekomst
In 2019 zal door de inwerkingtreding van de Omgevingswet een en ander veranderen in het omgevingsrecht. Het bestemmingsplan wordt dan vervangen door het omgevingsplan. Lees hier meer over de Omgevingswet.

Bent u als gemeente bezig met het opstellen van een bestemmingsplan en heeft u advies nodig? Onze bestuursrecht juristen zijn meerdere malen betrokken geweest bij bestemmingsplanprocedures en het kunnen u hierbij van dienst zijn. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de pagina Externe inhuur.

Bent u het niet eens met een (ontwerp)bestemmingsplan dan kunnen onze bestuursrecht juristen u bijstaan in een zienswijze- of beroepsprocedure. Neem gerust contact op.