Evenementen en festivals: er is deze zomer niet stilgezeten

De zomer loopt alweer weer bijna op zijn einde en daarmee het festivalseizoen ook. Terwijl u (hopelijk) heeft genoten van een zonnige en rustige zomer heeft de rechtspraktijk niet stilgezeten. Ook het afgelopen seizoen is er volop geprocedeerd over evenementen en festivals. Ik zet hieronder een aantal noemenswaardige uitspraken op een rij.

Verstoring van fauna?

De Vogelwerkgroep vreesde voor verstoring van broedende vogels en vernieling van nesten als gevolg van een obstacle run (Mud Masters) op 21 en 22 april 2018 in de gemeente Haarlemmermeer. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland wezen het handhavingsverzoek van de Vogelwerkgroep af. De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding voor het treffen van een voorlopige voorziening (ECLI:NL:RBNHO:2018:3118). Hierbij neemt de voorzieningenrechter in overweging dat bij het evenement vorig jaar ook geen overtreding van de Wet natuurbescherming is geconstateerd en de organisatie van het evenement wordt begeleid door een ecologisch adviesbureau. Volledigheidshalve merkt de voorzieningenrechter nog op dat een te verwachte overtreding van de Wet natuurbescherming geen reden kan zijn om de evenementenvergunning te weigeren. Het evenement heeft dus zonder beperkingen doorgang kunnen vinden.

Bij de evenementenvergunning voor het folkloristisch Pinksterfeest op Schiermonnikoog wordt opgekomen voor het welzijn van een haan (ECLI:NL:RBNNE:2018:1874). Door de verzoekers wordt betoogd dat met de ‘Kallemooi’ (het opzetten van een mast met een haan erop) de Wet dieren en het Besluit houders van dieren worden overtreden. De haan wordt dagen in een mand opgesloten waardoor het dier onnodig leed wordt toegebracht, aldus verzoekers. Volgens de burgemeester beschikt de haan gedurende de drie dagen in de mand over voldoende beschutting, ruimte, voedsel en water, en wordt de haan via cameratoezicht in de mand in de gaten gehouden. De voorzieningenrechter ziet gelet op het toetsingskader van de aanvraag voor evenementenvergunning in de Algemene Plaatselijke Verordening (hierna: APV) beperkte mogelijkheden om de evenementenvergunning te weigeren. Dierenwelzijn wordt immers in de Wet dieren geregeld. Hoewel de voorzieningenrechter toegeeft dat het beter zou zijn als de haan zich vrij door de omgeving zou kunnen bewegen, wordt het verzoek afgewezen.

Onduldbare geluidhinder

In een andere voorlopige voorziening is door omwonenden verzocht om schorsing van de geluidsontheffing op grond van de APV die voor het evenement “Psy-Fi, A Shamanic Experience” voor de periode van 15 tot en met 19 augustus 2018 in de gemeente Leeuwarden is verleend. De voorzieningenrechter heeft zich in deze procedure laten adviseren door de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak die voor het bepalen van aanvaardbare geluidnormen aansluiting zoekt bij de ‘Nota Evenementen met een luidruchtig karakter’ van de Inspectie Milieuhygiëne Limburg uit 1996 (hierna: de Nota Evenementen) (ECLI:NL:RBNNE:2018:3231). De Nota Evenementen is in vaste rechtspraak aanvaard als uitgangspunt voor de beoordeling of geluidsoverlast van een evenement aanvaardbaar is of niet. De Nota Evenementen gaat voor de nachtperiode uit van een waarde in de woning van 25 dB(A), waardoor in de nachtperiode slechts “achtergrondmuziek” ten gehore mag worden gebracht. Dit is een lager geluidniveau dan de geluidsontheffing toestaat. Ter voorkoming van onduldbare geluidhinder verlaagt de voorzieningenrechter de maximale geluidniveaus in de geluidsontheffing voor de podia “Alternative” en “Chill-out” naar respectievelijk 73 dB(A) en 76 dB(C) waardoor een waarde van minder dan 25 dB(A) in de woning bereikt wordt.

Ook bij het evenement ‘Muziekboulevard 2018’ op 10 mei 2018 (Hemelvaartsdag) in de gemeente Oss verbindt de voorzieningenrechter bij wijze van voorlopige voorziening een lager geluidniveau als voorwaarde aan de evenementenvergunning (ECLI:NL:RBOBR:2018:2243). In deze zaak had de burgemeester onvoldoende aannemelijk gemaakt waarom aan het belang van artiesten een zwaarder gewicht moest worden toegekend dan aan het belang van omwonenden. Het enkele feit dat artiesten in hun contracten vaak laten opnemen dat zij minimaal 100 dB(A) willen kunnen produceren (bij de bron) en dat zij bij een minder hoog geluidsniveau niet willen optreden, is daarvoor onvoldoende. Te meer nu de geluidbelasting die als voorwaarde aan de evenementenvergunning was verbonden, vele malen hoger was dan waar de Nota Evenementen van uitgaat.

Het was een onrustige zomer in de gemeente Oss. Ook de “Kermis Eikenboomgaard 2018” van 16 tot en met 22 augustus 2018 was onderwerp van geschil. De voorzieningenrechter overweegt onder verwijzing naar eerdere uitspraken dat het evenementenbeleid van de gemeente Oss onvoldoende is gemotiveerd en onzorgvuldig tot stand is gekomen (ECLI:NL:RBOBR:2018:4026). De voorzieningenrechter verbindt dan ook aan deze evenementenvergunning een gewijzigd voorschrift, dit maal inhoudende dat het verboden is in de openlucht een geluidinstallatie in werking te hebben of muziek te maken (behoudens muziek binnen de normale bedrijfsvoering van de cafés).

Zondagse rust?

Voor het muziekevenement “De brug draait door” op zondag 26 augustus 2018 heeft de burgemeester van Alkmaar ontheffing van de Zondagswet verleend, waarin het verbod is opgenomen om op zondag zonder strikte noodzaak lawaai te maken dat op een afstand van meer dan 200 meter hoorbaar is (ECLI:NL:RBNHO:2018:7331). Volgens de voorzieningenrechter heeft de burgemeester zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat een beperkt aantal verstoringen van de zondagsrust per jaar acceptabel is. Dat er gedurende het evenement plotseling – al dan niet individuele – behoefte kan bestaan aan godsdienstuitoefening betreft een toekomstige en onzekere gebeurtenis waarmee de burgemeester volgens de voorzieningenrechter geen rekening had hoeven houden. Het verzoek is afgewezen.

Tot slot

In de praktijk blijkt dat evenementenvergunningen vaak kort voorafgaand aan het evenement worden verleend. De burgemeester van Groningen heeft twee dagen voor Koningsdag een evenementenvergunning verleend, de publicatie van de vergunning had de dag voor het evenement nog niet plaatsgevonden. De voorzieningenrechter wijst erop dat een dergelijke handelwijze niet alleen hoogst onzorgvuldig is, maar dat door deze handelwijze de rechtsbescherming ernstig in het gedrang is gekomen (ECLI:NL:RBNNE:2018:1580). Een aandachtspunt voor in de praktijk.

Catch Legal, Merel Brinkman

Heeft u vragen overgehouden na het lezen van dit artikel, of heeft u een andere bestuursrechtelijke vraag? Neem gerust contact met ons op.

Interessant artikel?

Deel op facebook
Deel op Twitter
Deel op Linkdin
Deel via mail

Gerelateerde berichten

Catch Legal