Horeca

Om een horecagelegenheid te starten heeft u als exploitant vergunningen nodig waarbij verschillende regelgeving komt kijken: de Algemene Plaatselijke Verordening (Apv), de Drank- en Horecawet (DHW) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Wat heeft u als startende horeca exploitant nodig?

Exploitatievergunning
De Algemene plaatselijke verordening (Apv) stelt regels in het kader van openbare orde en veiligheid. Elke gemeenteraad heeft zijn eigen Apv vastgesteld en kan dus andere regels verbinden aan het exploiteren van een horecabedrijf. Voor de Apv van Amsterdam klikt u hier.

Hoewel in een aantal gemeenten een exploitatievergunning is vervangen door algemene regels, mag de exploitatievergunning niet in het rijtje ontbreken. Voor het serveren van eten en drinken heeft u in de meeste gemeenten een exploitatievergunning nodig. Aan de exploitatievergunning kunnen eisen worden gesteld over de openingstijden, maar bijvoorbeeld ook over de leeftijd van de leidinggevenden. In sommige gemeenten geldt een exploitatievergunning voor vijf jaar, in andere gemeentes geldt de vergunning zelfs korter (drie jaar). Ook kunnen aan de exploitatievergunning voorwaarden worden verbonden waar u zich als horeca-exploitant aan dient te houden.

Bibob-toets
Om te voorkomen dat een gemeente door het verlenen van een (horeca)vergunning criminele activiteiten faciliteert, is de Bibob-toets (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) in het leven geroepen. De Bibob-procedure is tijdrovend en er wordt van de exploitant verwacht dat hij of zij verschillende formulieren invult en stukken indient. Als de formulieren niet correct of niet volledig zijn ingediend, kan de gemeente de aanvraag van de exploitatievergunning buiten behandeling stellen of zelfs weigeren. Om dit te voorkomen is het raadzaam om u voorafgaand aan het indienen van een aanvraag tot een exploitatievergunning en de Bibob-procedure hieromtrent goed te laten informeren.

Drank- en horecawetvergunning (DHW-vergunning)
Op grond van de DHW (Drank- en Horecawet) is het niet toegestaan om zonder een DHW-vergunning alcohol te schenken in uw horecagelegenheid. Voordat de gemeente een DHW-vergunning kan verlenen, zal de horecagelegenheid aan meerdere eisen moeten voldoen. Deze eisen zijn terug te vinden in de DHW en de bijbehorende besluiten. In deze regelgeving worden niet alleen eisen gesteld aan de exploitant en het personeel (deze dienen van goed levensgedrag te zijn en over een Verklaring Sociale Hygiëne te beschikken), maar ook bouwtechnische eisen zoals gescheiden toiletten voor dames en heren en een bepaalde plafondhoogte.

Paracommerciële horeca
Voor paracommerciële horeca (zoals een voetbalkantine of een buurtcentrum) gelden op grond van de Apv en DHW vaak andere eisen. De openingstijden zijn veelal afhankelijk van de hoofdactiviteit en de DHW biedt de mogelijkheid om met barvrijwilligers te werken. Het is van belang om voorafgaand goed te (laten) controleren onder welk regime uw horecagelegenheid valt.

Terrasvergunning
Om een horecagelegenheid uit te kunnen breiden met een terras heeft men in de meeste gemeenten een terrasvergunning nodig. De terrasvergunning zit vaak bij de exploitatievergunning inbegrepen. In enkele gevallen heeft de exploitant een zelfstandige terrasvergunning nodig. In de terrasvergunning worden de grootte en de openingstijden van het terras geregeld.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Het bestemmingsplan regelt of op de door u voorziene locatie een horecagelegenheid (al dan niet inclusief terras) is toegestaan. Heeft de betreffende locatie een horecabestemming dan is een omgevingsvergunning niet nodig. Zijn op grond van het bestemmingsplan geen horeca-activiteiten toegestaan, dan zal een omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met het bestemmingsplan op grond van de Wabo noodzakelijk zijn. Mocht u een dergelijke omgevingsvergunning nodig hebben dan is het aan te raden om eerst in overleg te treden met de gemeente, zodat bekeken kan worden of zij bereid zijn om mee te werken aan het verlenen van een omgevingsvergunning.

Bent u voornemens om het pand te verbouwen dan is op grond van de Wabo vaak een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Inpandige wijzigingen waarbij de brandcompartimentering of de draagconstructie niet gewijzigd wordt, kunnen veelal omgevingsvergunningvrij worden uitgevoerd.

Milieueisen
Vanuit het oogpunt van milieu gelden algemene regels (o.a. het Activiteitenbesluit milieubeheer). Deze eisen betreffen bijvoorbeeld de hoogte van de afvoerpijp in de keuken, de brandveiligheid maar ook de maximale geluidssterkte (decibel). Het is aan te raden om u goed te laten informeren over de milieueisen. Niet alle milieueisen zijn namelijk op iedere horecagelegenheid van toepassing.

Gebruiksmelding
Bij ingebruikname van een pand ten behoeve van een horecagelegenheid waarbij 50 of meer personen tegelijk aanwezig kunnen zijn, dient de exploitant een gebruiksmelding te doen bij de gemeente. Zoals de naam al zegt, is dit een melding waarbij u aangeeft dat u een pand in gebruik gaat nemen. De gebruiksmelding regelt de brandveiligheid van het pand. Derhalve zal de exploitant bij de gebruiksmelding onder andere een plattegrond van het pand moeten overleggen met daarop aangegeven de vluchtroutes en blusvoorzieningen. De gebruiksmelding wordt verzonden naar de brandweer en de toezichthouder van de gemeente zodat bij een calamiteit adequaat kan worden gehandeld.

Reclame
Iedere exploitant van een horecagelegenheid probeert zijn of haar zaak te onderscheiden van andere horecazaken in de straat of omgeving. Herkenbare reclame aan de gevel van het pand kan daarbij helpen. Hierbij kan worden gedacht aan gevelreclame in de vorm van banieren, raambelettering, (on)verlichte gevelletters, een gevelbord, een lichtbak etc. In de gemeentelijke welstandsnota of het reclamebeleid is aangegeven welke eisen er worden gesteld aan gevelreclame. Ook kan voor het aanbrengen van gevelreclame een wijziging in de gevel nodig zijn. In dat geval dient u eerst een omgevingsvergunning aan te vragen. Ook als u van plan bent reclame te plaatsen op een monument of een pand met beschermd stadsgezicht, is een omgevingsvergunning noodzakelijk.

Handhaving
Bent u een horecaonderneming gestart die niet is toegestaan op grond van het bestemmingsplan, heeft u alcohol geschonken zonder DHW-vergunning of bent u later dicht gegaan dan toegestaan op grond van uw exploitatievergunning, dan kan het bevoegd gezag hier handhavend tegen optreden. In het kader van het bestemmingsplan zal worden bezien of uw horecagelegenheid alsnog kan worden vergund. Kan dit niet dan zult u uw exploitatie dienen te staken. Overtreedt u de DHW dan staat u veelal een fikse boete (soms met een voorafgaande waarschuwing) te wachten. Hetzelfde geldt voor een overtreding van de Apv. Het bevoegd gezag kan ook besluiten om een last onder dwangsom op te leggen. De meeste gemeenten hebben een horeca(sanctie)beleid en een sanctietabel. Mocht u met handhaving te maken krijgen dan is het aan te raden om dergelijk beleid te raadplegen.

Er komt veel kijken bij het starten en exploiteren van een horecagelegenheid. Bent u exploitant van een horecagelegenheid en heeft u informatie of hulp nodig bij het aanvragen van (één van de) bovenstaande vergunningen? Onze bestuursrecht juristen zijn u graag van dienst. Neem gerust contact op.