Lokaal wat kan, regionaal wat moet: de ontwerp-omgevingsverordening van de provincie Noord-Holland

Deze week heeft het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland een ontwerp-omgevingsverordening ter inzage gelegd. Het is voor een ieder mogelijk om tot en met 10 april zienswijzen over de ontwerp-omgevingsverordening naar voren te brengen. De omgevingsverordening is de opvolger van de Provinciale Ruimtelijke Verordening en andere provinciale verordeningen op het gebied van ruimte en milieu. In de omgevingsverordening kunnen provincies algemene regels opnemen die gelden voor het gehele grondgebied van de provincie. Gemeenteraden moeten bij het vaststellen van bestemmingsplannen rekening houden met deze algemene regels. In deze blog zullen enkele voor onze praktijk belangrijke thema’s worden uitgelicht en zal worden bezien of de nieuwe omgevingsverordening een verandering van de huidige regelgeving met zich mee zal brengen.

Omgevingsverordening NH2020

In de nieuwe omgevingsverordening worden 21 verschillende verordeningen samengevoegd tot één integrale omgevingsverordening. De provincie maakt hiermee vast een opstapje richting de Omgevingswet die in 2021 in werking zal treden. Vanaf dan geldt binnen provincies nog slechts één integrale omgevingsverordening. De opbouw van de omgevingsverordening komt overeen met die van de Omgevingswet. Doordat de verschillende werkingsgebieden digitaal raadpleegbaar zijn, krijgen we ook alvast een voorproefje van het nieuwe DSO. De wettelijke grondslag van de Omgevingsverordening is uiteraard nog wel de huidige wetgeving nu de Omgevingswet nog niet in werking is getreden. Voor een beknopt overzicht van alle wijzigingen ten opzichte van de huidige verordeningen kunt u hier klikken. Hieronder bespreek ik de meest relevante onderdelen uit de nieuwe verordening.

Woningbouw

Nieuwbouw in het landelijk gebied is onder de huidige regelgeving slechts onder zeer strenge voorwaarden mogelijk. De nieuwe omgevingsverordening geeft een verruiming in de mogelijkheden om te bouwen buiten het bestaand stedelijk gebied in Noord-Holland Noord. Kleinschalige woningbouw van elf woningen wordt door de nieuwe verordening mogelijk gemaakt aan de rand van kernen of linten binnen het landelijk gebied. Dit zorgt ervoor dat gemeenten zich kunnen uitbreiden en lokaal meer sturing krijgen.

De versoepeling voor kleinschalige woningbouwontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied geldt niet voor de Metropool Regio Amsterdam (hierna: MRA). De provincie wil binnen deze regio geen afname van het landelijk gebied en hanteert als uitgangspunt dat voor kleinschalige woningbouwontwikkelingen altijd een plek is te vinden binnen bestaand stedelijk gebied. Wel geeft de nieuwe omgevingsverordening meer ruimte voor windturbines binnen de MRA. Benieuwd naar de begrenzing van het landelijk gebied en de locaties waar u kleinschalige woningbouw kunt realiseren? Klik hier om in de viewer van Noord-Holland het werkingsgebied ‘Landelijk gebied’ te zien.

Detailhandel

De provinciale regels over detailhandel geven voornamelijk antwoord op de vraag waar welke vorm van detailhandel zich mag vestigen binnen een gemeente. Zo is het verboden om ‘gewone’ detailhandel op bedrijventerreinen te laten vestigen. Deze perifere locaties zijn bijvoorbeeld bestemd voor volumineuze detailhandel. In de nieuwe omgevingsverordening zijn de huidige regels beleidsneutraal overgenomen. Op het gebied van detailhandel verandert er voorlopig dus niets.

Glastuinbouw

Een ander onderwerp waar de provincie regels over stelt, is de glastuinbouw. (Glas)tuinbouw manifesteert zich voornamelijk in het landelijk gebied. Door de provincie zijn glastuinbouwconcentratiegebieden aangewezen, waarin ruimte is gereserveerd voor de clustering van glastuinbouwbedrijven. Buiten deze gebieden mag geen nieuwe glastuinbouw worden gerealiseerd. In de nieuwe omgevingsverordening heeft de provincie de huidige regels verduidelijkt en de begrenzingen van het concentratiegebied geactualiseerd. Ook bevat de nieuwe verordening de mogelijkheid om in deze gebieden een bedrijfswoning te slopen en er een burgerwoning voor terug te bouwen. Ook het werkingsgebied voor de regels over glastuinbouw is te bekijken in de viewer van de provincie.

Natuur en ‘Beschermd landelijk gebied’

De provincie Noord-Holland heeft in de omgevingsverordening regels gesteld over natuurbeheer en het behoud van de wezenlijke kenmerken en waarden van (natuur)gebieden. Per gebied gelden bepaalde kwaliteiten die het gebied bijzonder en uniek maken. Het gaat bijvoorbeeld om cultuurhistorisch waardevolle landschappen, specifieke typen beplantingen of de structuur van het landschap. Deze kwaliteiten moeten worden beschermd en spelen een belangrijke rol bij belangenafwegingen over ontwikkelingen binnen de provincie. Wanneer u in afwijking van de regels toch wilt ontwikkelen in het landelijk gebied, zal de goedkeuring voor uw project voornamelijk afhangen van de vraag of de kwaliteiten van het gebied bewaard blijven.

De meeste regels over de bescherming van de verschillende soorten gebieden zijn beleidsneutraal omgezet naar de nieuwe verordening. De verschillende en vaak ingewikkelde beleidsregimes (het samenspel van regels in een gebied) die van toepassing zijn op gebieden met bepaalde kwaliteiten, zijn in de nieuwe omgevingsverordening verduidelijkt. Dit is met name te danken aan de bundeling van regimes in één ‘Bijzonder Provinciaal Landschap’ (BPL) regime, met eigen gebiedskwaliteiten. De regels uit het regime ‘Natuurnetwerk Nederland’ (NNN) en de Unesco werelderfgoedwaarden zijn beleidsneutraal omgezet naar de nieuwe verordening.

Slot

De nieuwe omgevingsverordening van de provincie Noord-Holland bevat geen grote of opvallende veranderingen. Wel zorgt de vernieuwde verordening voor meer duidelijkheid. Door 21 verordeningen onder te brengen in één overzichtelijke omgevingsverordening is het vinden van de relevante regelgeving een stuk eenvoudiger geworden. Ook is de provincie door de nieuwe indeling van de verordening goed voorbereid op de komst van de Omgevingswet. Zoals gezegd is het mogelijk om tot en met 10 april zienswijzen over de ontwerp-omgevingsverordening naar voren te brengen.

Wilt u zienswijzen indienen tegen de omgevingsverordening, omdat u het niet eens bent met een bepaalde ontwikkeling? Of bent u benieuwd naar wat de nieuwe omgevingsverordening voor u zal betekenen? Neem contact met ons op voor advies of meer informatie.

Interessant artikel?

Deel op facebook
Deel op Twitter
Deel op Linkdin
Deel via mail

Gerelateerde berichten

Catch Legal