Nieuwsflits: de Afdeling preciseert intern beraad

Op 31 januari 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) haar rechtspraak ten aanzien van intern beraad in relatie tot artikel 11 van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob), gepreciseerd (ECLI:NL:RVS:2018:314).

Op grond van de Wob kan verzocht worden om het openbaar maken van bepaalde documenten. Nu kan het zo zijn dat in deze documenten persoonlijke beleidsopvattingen staan. Een persoonlijke beleidsopvattingen is volgens artikel 1, aanhef en onder f, van de Wob een opvatting, voorstel, aanbeveling of conclusie van een op meer personen over een bestuurlijke aangelegenheid. De wetgever heeft bij de totstandkoming van artikel 11 van de Wob overwogen dat ambtenaren de vrijheid dienen te hebben ongehinderd hun bijdrage te leveren aan de beleidsvoorbereiding of -uitvoering en daarover te studeren, te brainstormen en anderszins te overleggen (Kamerstukken II, 1986/87, 19 859, nr. 6, blz. 13), zonder de vrees dat deze opvattingen openbaar worden gemaakt. Artikel 11 van de Wob biedt daarom de mogelijkheid een Wob-verzoek te weigeren in geval de opgevraagde documenten zijn opgesteld voor intern beraad waarin een persoonlijke beleidsopvatting is opgenomen.

Feitelijke gegevens zijn evenwel geen persoonlijke beleidsopvattingen. Wel kunnen feitelijke gegevens zodanig verweven zijn met persoonlijke beleidsopvattingen, dat deze niet van elkaar gescheiden kunnen worden. In de gevallen dat sprake is van zo’n verwevenheid, kunnen óók de feitelijke gegevens door toepassing van artikel 11 van de Wob worden geweigerd. De Afdeling legt in de uitspraak van 31 januari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:314) uit hoe dit beoordeeld moet worden; het bestuursorgaan mag per alinea bekijken of sprake is van verwevenheid op basis waarvan het verzoek mogelijk zal moeten worden geweigerd. Het bestuursorgaan hoeft dus niet per zin of zinsnede te bepalen of verwevenheid een weigering kan rechtvaardigen. Dat scheelt weer werk!

Meer informatie? Zie ook onze pagina over de Wet openbaarheid van bestuur of neem contact op met een van onze juristen.

Interessant artikel?

Deel op facebook
Deel op Twitter
Deel op Linkdin
Deel via mail

Gerelateerde berichten

Zonnepanelen-erfgoed

De zon op je dak!

Nederland wil verduurzamen. Waar wij in eerdere blogs schreven over de planologische (on)mogelijkheden voor een warmtepomp en over de Europese Noodverordening Hernieuwbare Energie, staan wij

Lees meer...
Catch Legal