Omgevingsvergunning

Bent u van plan iets te veranderen aan uw omgeving dan is het mogelijk dat u daarvoor een vergunning nodig heeft. Denk bijvoorbeeld aan het bouwen van een tuinhuis, het omzetten van kantoorruimte naar woningen of het kappen van bomen.

Voorheen had men bijvoorbeeld bij het bouwen van een huis verschillende vergunningen nodig (bouwvergunning, sloopvergunning etc.). De inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) maakte dit makkelijker door alle vergunningen onder de noemer omgevingsvergunning onder te brengen. In de artikelen 2.1 en 2.2 van de Wabo staan alle vergunningplichtige activiteiten opgesomd, zoals bouwen, het handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening en het kappen van bomen.

De meest gangbare omgevingsvergunning is die voor de activiteit bouwen en de activiteit handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening. Een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een bouwplan (activiteit bouwen) wordt getoetst aan de welstand, aan een aantal constructieve vereisten maar ook aan de bouw- en gebruiksregels van het van toepassing zijnde bestemmingsplan. Indien een bouwplan of het gewenste gebruik niet is toegestaan op grond van het bestemmingsplan, is het mogelijk om met een omgevingsvergunning af te wijken van de regels van het bestemmingsplan (activiteit handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening). De mogelijkheid tot afwijken wordt geboden in het bestemmingsplan zelf (binnenplanse afwijking), het Besluit omgevingsrecht (kruimelafwijking) of soms via een andere weg (buitenplanse afwijking). De aanvraag voor het afwijken van het bestemmingsplan dient dan onder meer te passen binnen het beleid van het Rijk, de provincie en de gemeente en moet altijd voldoen aan een goede ruimtelijke ordening.

De gemeente brengt wel kosten (leges) in rekening voor het behandelen van de aanvraag om omgevingsvergunning: de hoogte van de leges is per gemeente verschillend en verschilt ook per activiteit waarvoor een omgevingsvergunning wordt aangevraagd.

Voor de legestabel 2017 van de gemeente Amsterdam, klikt u hier. Voor overige gemeenten verwijzen wij u naar de website van de betreffende gemeente.

Vergunningvrij
Voor een aantal (kleinere) bouwplannen geldt dat deze onder voorwaarden zonder omgevingsvergunning gerealiseerd kunnen worden. Bij kleine bouwplannen is het dus verstandig om in een vroeg stadium na te gaan of het bouwwerk vergunningvrij is. Een dakkapel aan de achterzijde van de woning of bijkeuken in de achtertuin kunnen bijvoorbeeld in veel gevallen vergunningvrij worden gerealiseerd.

Wilt u weten of uw bouwplan vergunningvrij kan worden gerealiseerd? Neem dan gerust contact op met een van onze bestuursrecht juristen. Wij gaan dit graag voor u na.

De voorbereidingsprocedure
De Wabo kent twee soorten voorbereidingsprocedures: de reguliere en de uitgebreide. De uitgebreide procedure is alleen van toepassing als dit in artikel 3.10 van de Wabo wordt aangegeven, anders is de reguliere procedure van toepassing.

Stel dat een aanvraag op meerdere activiteiten ziet en op één van die activiteiten is de uitgebreide procedure van toepassing, dan geldt voor de gehele aanvraag de uitgebreide voorbereidingsprocedure. Een omgevingsvergunning voor het wijzigen van een rijksmonument is een voorbeeld dat valt onder de uitgebreide voorbereidingsprocedure.

De beslistermijn voor de reguliere voorbereidingsprocedure is acht weken na de dag van ontvangst van de aanvraag. Het bevoegd gezag kan deze termijn eenmalig met zes weken verlengen. Bij de uitgebreide procedure is dit zes maanden na de dag van ontvangst van de aanvraag en deze termijn kan ook eenmalig worden verlengd met zes weken. Voor de uitgebreide voorbereidingsprocedure geldt dat binnen voornoemde termijn van zes maanden een ontwerpbesluit voor de duur van zes weken ter inzage heeft gelegen met de mogelijkheid voor belanghebbenden om een zienswijze naar voren te brengen. Voor de planning maakt het dus nogal uit welke procedure op de aanvraag van toepassing is. Een ander belangrijk verschil tussen de reguliere en uitgebreide voorbereidingsprocedure is dat indien bij de reguliere voorbereidingsprocedure niet tijdig op de aanvraag wordt besloten, een omgevingsvergunning van rechtswege ontstaat (lex silencio positivo).

Rechtsmiddelen
Bent u het niet eens met de beslissing op uw aanvraag om een omgevingsvergunning dan kunt u hiertegen in bezwaar gaan bij de instantie die het besluit heeft genomen of u kunt in beroep gaan bij de rechtbank. Voor meer informatie over bestuursrechtelijke procedures, klikt u hier.

Er komt dus veel kijken bij het aanvragen van een omgevingsvergunning. Bent u benieuwd of u een omgevingsvergunning nodig heeft of wilt u hulp bij het aanvragen van de omgevingsvergunning? Neem dan contact op met onze bestuursrecht juristen. Tevens kunnen onze bestuursrecht juristen u van dienst zijn indien u zich niet kunt verenigen met een verleende omgevingsvergunning bij u in de buurt. Wij gaan graag de juridische mogelijkheden voor u na.